Meer informatie over het BOP

Wat is het BOP?

Het Blauw Omgevingsprogramma (BOP) is het waterbeheerprogramma van Waterschap Vallei en Veluwe voor de planperiode 2022-2027. Het gebied, de maatschappelijke thema’s en samenwerking met partners zijn meer centraal gezet dan in voorgaande waterbeheerprogramma’s. Dit Blauw Omgevingsprogramma is de gebiedsgerichte doorvertaling van de BOVI2050.

Het waterbeheerprogramma is een kerninstrument onder de omgevingswet en bevat naast de verplichte onderdelen van het programma (zoals Kader Richtlijn Water (KRW), Richtlijn Overstromings Risico’s (ROR), zwemwaterrichtlijn) ook een niet verplichte deel. Het BOP is daarmee het wettelijk instrument van het waterschap om de doelen voor de middellange termijn vast te leggen. Het waterbeheerprogramma is resultaatsverplichtend en zelfbindend.

Het ontwerp BOP ter inzage gelegen

Het ontwerp BOP is in november 2020 door het algemeen bestuur van het waterschap behandeld. Het ontwerp heeft in het voorjaar van 2021 zes weken ter inzage gelegen.

Wat is het verschil tussen het BOP 2022-2027 en de BOVI2050?

Een (waterbeheer)programma wordt opgesteld vanuit een beleidsvisie. In ons geval de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050). Het algemene doel van de Omgevingswet is het beschermen, dan wel ontwikkelen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Met onze BOVI2050 geven wij vanuit de blauwe wateropgave kleur aan deze doelstelling. Volgens de beleidscyclus van de omgevingswet is dit BOP de beleidsdoorwerking van onze BOVI2050. En hiermee de gebiedsgerichte tactische uitwerking voor de planperiode 2022-2027.

Met welke intentie is het BOP gemaakt?

Gebiedsgericht: De vier deelgebieden van ons beheergebied staan centraal. We opereren meer vanuit de deelgebieden en minder vanuit centrale sturing.

Omgevingsbewust: Volledig in de geest van de Omgevingswet; een digitaal product en sturend vanuit de behoeftes van de omgeving.

Co-creërend: Het faciliteert de samenwerking met andere partijen en geeft vorm aan participatie via uitnodiging en uitgenodigd worden.

Verantwoordelijk: Het BOP streeft maximale, maatschappelijke meerwaarde na op basis van onze rollen en bevoegdheden, die passen bij de opgaven (presterend, samenwerkend, responsief en rechtmatig).

Adaptief: Voortschrijdend, responsief en flexibel, zodat kan worden ingespeeld op accentwijzigingen en veranderingen in de maatschappij.

Hoe is het BOP tot stand gekomen?

In het BOP willen we onze wettelijke taken en ambities laten aansluiten bij die van onze partners en andersom. De inhoud van het ontwerp BOP is mede daarom door de input van partners (onder andere overheden, terrein beherende organisaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) tot stand gekomen. Daarbij is steeds het uitgangspunt: wat willen we, wat moeten we en wat kunnen we samen.

Het BOP is opgesteld tijdens de coronacrisis. De mogelijke consequenties van deze crisis zijn op dit moment nog onduidelijk. In tijden van schaarste van mensen en middelen is het nog belangrijker om samen te werken en doelen te combineren. We verwachten dat de koers en de doelen in dit BOP robuust en toekomstbestendig zijn. De gebiedsprogramma’s bieden voldoende flexibiliteit om in te spelen op genoemde, of andere onvoorziene ontwikkelingen.

Samenwerking met partners en inwoners

Dit BOP is een uitnodiging om samen te werken met partners en inwoners aan een waardevolle leefomgeving. We verbinden water aan actuele thema’s zoals: klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit. Samen met partners zoals gemeenten, provincies, Vitens, terreinbeherende organisaties, gebiedspartners, inwoners en kennisinstituten gaan we aan de slag voor een duurzame en waterinclusieve leefomgeving. Dit vraagt om verbinding en nieuwe vormen van samenwerking. Hier gaan we de komende jaren mee aan de slag. 

Terug naar boven