IJsselvallei

Welkom bij het gebiedsprogramma voor deelgebied IJsselvallei. Je vindt hier specifieke achtergrondinformatie over het gebied maar ook onze gebiedsdoelen die veelal samenkomen met de doelen van onze partners.

Op de kaart hieronder vind je de gebiedsdoelen en kan je filteren naar maatschappelijk thema. Mocht je hierover vragen hebben neem contact met ons op.

Categorieën BOP-doelen:
Watersysteem
Waterveiligheid
Wonen en zuiveren
Gebiedskaart IJsselvallei
IJ1
IJ1
IJ1
IJ2
IJ3
IJ4
IJ5
IJ6
IJ6
IJ7
IJ7
IJ7
IJ8
IJ8
IJ8
IJ9
IJ10
IJ10
IJ10
IJ11
IJ12
IJ13
IJ13
IJ14
IJ15/17
IJ15/17
IJ15/17
IJ15/17
IJ15/17
IJ15/17
IJ15/17
IJ16
IJ18
IJ18
IJ19
IJ20
IJ20
IJ20
IJ20
IJ20
IJ20
IJ21
IJ22
IJ22
IJ23
IJ24
IJ25
IJ26
IJ27
IJ28
Filter op thema
IJ1

Verkenning beter benutten schone Veluwse kwel in Flevoland.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ2

Principe klimaatmantel uitwerken voor stroomgebied Grift en Voorsterbeek.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ3

Ontwikkeling van doorstroomvenen aan de bovenlopen van beken bij beekdalkoppen, voorbeeld Wisselse veen Epe.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ4

Verkenning met partners van alternatieve winningsconcepten, zoals flexibele winningen op de flanken en oppervlaktewater als bron voor drinkwater om de drinkwatervoorziening duurzaam in te passen in een toekomstbestendig watersysteem.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ5

Water vasthouden in robuust beekdallandschap (omgeving zuidelijke IJsselvallei).

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ6

Concept Apeldoorns Kanaal als klimaatkanaal uitwerken voor stroomgebieden Grift en Voorsterbeek.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ7

KRW-maatregelen Voorsterbeek, Weteringen, Fliert en Oude IJssel.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
IJ8

Zwemwater Bussloo in samenhang met TEO en omgeving, zwemwater Cortenoever, Heerderstrand, Kievitsveld monitoren.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Rechtmatig, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ9

Onderzoek gemaal Terwolde, in samenhang met aanvoer van achterliggend watersysteem.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
IJ10

Combinatie circulaire, natuurinclusieve landbouw en beter vasthouden en schoonhouden van water (klimaatmantels) in enclave Uddel/Elspeet en de IJsselvallei.

 • BOP-doel: Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ11

Verbeteren bodemkwaliteit door toevoegen organische stof.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Responsief
 • Thema: 
IJ12

Actualiseren peilbesluit Noordelijke IJsselvallei.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
IJ13

Verkenning waterbergingsgebied met natuurlijk moerasland en natte landbouw weteringen: integrale opgave in het weteringengebied inclusief bovenloop van de Fliert.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ14

Bekenplan Apeldoorn uitvoeren.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ15/17

Stedelijke groei van de kernen: waterinclusieve ontwikkeling in en om steden en dorpen, vergroening, energie.
Klimaatadaptieve maatregelen uitvoeren in bestaand stedelijk gebied en verkenning klimaatmantels (onder andere bufferen hemelwater) rond stedelijke kernen.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ16

Integrale gebiedsopgave in en om Cleantech Regio: o.a. dynamische waterwinning Veluwe-Apeldoorn-IJsseldal; Apeldoorns Kanaal (zuid) meer gebruiken als buffer/opslag van water én vasthouden voor droge perioden/ bescherming van natuur in Zuidelijke IJsselvallei (Masterplan).

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ18

Ontwikkelen duurzame, stedelijke landschappen gestuurd door natuurlijk watersysteem (Apeldoorn/Eerbeek).

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ19

Kleinschalig circulair wonen in verwevingslandschap (ten noorden van Apeldoorn).

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief
 • Thema: 
IJ20

Waterinclusief maken bestaand stedelijk gebied Cleantech Regio en flankdorpen (onder andere ook TEA), inzet op waterbewustzijn en waterbeleving.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ21

Rwzi Apeldoorn; optimalisatie Energiefabriek en grondstoffenfabriek.

 • BOP-doel: Water zuiveren
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
IJ22

TEO en TEA Kerschoten en De Maten in Apeldoorn.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ23

Verkenning rioolwater lokaal zuiveren en lokaal benutten gezuiverd water: Waterrotonde Eerbeek.

 • BOP-doel: Water toekomst, Water zuiveren
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
IJ24

Realisatie waterfabriek Wilp (hergebruik gezuiverd rioolwater).

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ25

Renovatie circulaire rwzi Terwolde.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Rechtmatig
 • Thema: 
IJ26

De opgave voor de IJsseldijken bepalen en eventueel tijdelijke maatregelen treffen, rekening houdend met urgentie en kansen om maatregelen te verbinden met andere gebiedsopgaven.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
IJ27

Realisatie dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal.

 • BOP-doel: Op orde brengen waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
IJ28

Samenspel dijken en riviersysteemmaatregelen verkennen met partners.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
Toon meer gebiedskansen

Blauwe sleutelgebieden

 We zien in IJsselvallei gebieden oplichten met kansen voor onszelf en onze partners. Waar onze doelen samenkomen met die van onze gebiedspartners, werken we samen. Deze gebieden noemen we blauwe sleutelgebieden.

Sleutelgebieden IjsselvalleiL 1. Sponsgebieden op de flank, 2. Waterrotonde Eerbeek, 3. De klimaatcorridor in de zuidelijke IJsselvallei, 4. Groene hart IJsselvallei

De blauwe sleutelgebieden in de IJsselvallei zijn

1. Sponsgebieden op de flank
Door de veengebieden te zien als sponzen kan juist in de flank van de vallei (‘de klimaatmantel’) water worden vastgehouden.

2. Waterrotonde Eerbeek
Gezamenlijk verkennen met de lokale papierindustrie of we de waterkringloop kunnen sluiten, door middel van duurzaam hergebruik van water. Met als doel waardevol water in het gebied te behouden.

3. De klimaatcorridor in de zuidelijke IJsselvallei
Het koppelen van water- en natuurgebieden zien we steeds meer vorm krijgen door verschillende projecten van onder andere waterschap, provincie en Natuurmonumenten.

4. Groene hart IJsselvallei
In het gebied tussen Apeldoorn en Twello komen veel opgaven samen met kansen voor duurzame oplossingen, zoals energiewinning, recreatie (Bussloo) en natuurwaarden en mogelijkheden om CO2 vast te leggen in de bodem en klimaatbossen. Ook de Waterfabriek Wilp bevindt zich in dit gebied. Daarnaast worden de mogelijk heden voor verplaatsing van de drinkwateronttrekking en kleinschaliger meer decentrale drinkwaterwinning onderzocht.

Kracht en kwetsbaarheid van het gebied

De IJsselvallei en Oost-Veluwe vormen een landschappelijke overgang van hoog naar laag met veel landschappelijke en cultuurhistorische waarden en natuur. De kracht van het gebied ligt onder meer in het bijzondere watersysteem op de flanken van de Veluwe met sprengen en beken, het Apeldoorns Kanaal, en de lager gelegen weteringen. De beschikbaarheid van voldoende Veluws (grond-)water van goede kwaliteit is een groeiend vraagstuk. In de IJsselvallei wordt de meeste grond gebruikt door de landbouw. Op de hogere gronden aan de zuidzijde bevinden zich meerdere landgoederen en natuurgebieden en ontstaan lokaal initiatieven voor kringlooplandbouw.

 

Meer over de kracht en kwetsbaarheid

Ontwikkelingen

De IJsselvallei krijgt te maken met de stedelijke ontwikkeling van de Cleantech Regio. In de Cleantech Regio staan de circulaire economie, duurzaamheid en een goed vestigingsklimaat centraal. Klimaatverandering, landbouwtransitie en energietransitie hebben impact op het landschap en het watersysteem. Meer lokaal zien we vooral rond Apeldoorn een opgave in de stedelijke ontwikkeling met veel woningbouw en bedrijventerreinen. In het zuiden van de IJsselvallei liggen de ontwikkelingen op het gebied van lokale kringlooplandbouw in combinatie met natuurontwikkeling. De energietransitie geldt voor het gehele gebied van de IJsselvallei maar rondom het gebied tussen Apeldoorn en Twello en speciaal langs de A50 en A1 lijkt de ontwikkeling nog sterker. Meer naar het noorden van de IJsselvallei (waaronder ook de rand van de Veluwe) zien we naast de verdroging een grote opgave in het vasthouden van CO2 en een toename in recreatie en toerisme maar ook de vergrijzing speelt hier een rol.

Stedelijke ontwikkeling van Apeldoorn

Cleantech regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Vasthouden water: blauwe hart met bosstrategie

Actualiteiten IJsselvallei

Er zijn helaas geen berichten gevonden.

Terug naar boven