Eemland

Welkom bij het gebiedsprogramma voor deelgebied Eemland. Je vindt hier specifieke achtergrondinformatie over het gebied maar ook onze gebiedsdoelen die veelal samenkomen met de doelen van onze partners.

Op de kaart hieronder vind je de gebiedsdoelen en is het ook mogelijk om te filteren naar maatschappelijk thema. Mocht je hierover vragen hebben neem contact met ons op.

Categorieën BOP-doelen:
Watersysteem
Waterveiligheid
Wonen en zuiveren
Gebiedskaart Eemland
E10
E15
E6
E6
E7
E7
E8
E8
E8
E1/2
E1/2
E3
E4
E5
E9/11
E9/11
E9/11
E9/11
E9/11
E9/11
E12
E13
E14
E16
Filter op thema
E10

Deelnemen en kennis leveren aan klimaatadaptieve maatregelen, geïnitieerd door derden, waaronder klimaatmantels.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
E15

Samen met partners verkennen we de recreatieve en ecologische kansen bij de randmeren.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen, Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E6

Verkenning met gebied naar integrale realisering van kringlooplandschap en natuurontwikkeling op vitale bodem – koppelen aan peilbesluiten Eemland en Arkemheen.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
E7

Actualiseren peilbesluiten Eemland en Arkemheen.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
E8

KRW maatregelen Eemland (onder andere Noorderwetering en Haarse Wetering, Arkervaart).

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
E1/2

Blauwe Agenda en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bieden kansen om natuurwaarden te versterken en water vast te houden, onder andere de Laagte van Pijnenburg.
Verkenning met partners van mogelijkheden grondwateraanvulling op de Utrechtse Heuvelrug door aangepast bos en bodembeheer.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E3

Verkenning met partners van alternatieve winningsconcepten, zoals flexibele winningen op de flanken en oppervlaktewater als bron voor drinkwater om de drinkwatervoorziening duurzaam in te passen in een toekomstbestendig watersysteem.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E4

Klimaatadaptatie en waterrobuust watersysteem Utrechtse Heuvelrug (Laagte van Pijnenburg).

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E5

Verkenning Valleikanaal als klimaatkanaal.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E9/11

Ruimtelijke ontwikkelingen in (bestaand) stedelijk gebied benutten om waterkansen mee te koppelen.
Waterinclusieve, (nieuwe) stedelijke ontwikkeling Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
E12

Optimalisatie natuurvriendelijke oevers Valleikanaal in Amersfoort (KRW maatregel).

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
E13

Energiewinning, zoals thermische energie uit oppervlaktewater, wind en zon. Met gemeente de wijkgebonden kansen voor TEO en TEA verkennen – afhankelijk van Transitievisie Warmte.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E14

Natuurlijke randmeerkust met randmeerdijken als veilig, beleefbaar (recreatief) en ecologisch waardevol lint.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
E16

Veilige Westdijk rekening houdend met de leefomgevingskwaliteit.

 • BOP-doel: Op orde brengen waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
Toon meer gebiedskansen

Blauwe sleutelgebieden

We zien in Eemland gebieden oplichten met kansen voor onszelf en onze partners. Waar onze doelen samenkomen met die van onze gebiedspartners, werken we samen. Deze gebieden noemen we blauwe sleutelgebieden.

Blauwe sleutelgebieden Eemland: 1. Verstedelijkingsopgave regio Amersfoort. 2. Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug. 3. Poldergebied Eemland en Arkemheen

De blauwe sleutelgebieden in Eemland

 

1. Verstedelijkingsopgave regio Amersfoort

Gebiedsontwikkeling met water-inclusieve, stedelijke groei.

2. Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug

Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug (Noordelijk deel) met een pilot voor herstel van het grondwatersysteem. Met waterbedrijf Vitens en de regio onderzoeken we de drinkwatervoorziening duurzaam in te passen in een toekomstbestendig watersysteem.

3. Poldergebied Eemland en Arkemheen

In het poldergebied Eemland en Arkemheen onderzoeken we maatregelen voor het remmen van bodemdaling in combinatie met kringlooplandbouw en natuur, energie, de ontwikkeling van een recreatief lint langs de Eem en het Eemmeer en de verbetering van de waterkwaliteit in het lokale systeem.

Kracht en kwetsbaarheid van het gebied

Eemland is aan weerszijden van de Eem een open en landschappelijk waardevol veenweidegebied, geflankeerd door hoge zandgronden, het Gooi- en Eemmeer en stedelijke gebieden. Eemland is kwetsbaar voor droogte in de hoge delen en voor bodemdaling in lage delen. Het oppervlaktewater kampt met een nutriëntenoverschot. Het teveel aan voedingsstoffen leidt tot een slechte waterkwaliteit en lage biodiversiteit.

Meer over de kracht en kwetsbaarheid

Ontwikkelingen

Eemland voelt de groeiende, stedelijke druk van de regio Amersfoort. Daarnaast wordt er gezocht naar een balans tussen kringlooplandbouw, energiewinning, beperking van CO2 -uitstoot, ruimtelijke adaptatie, recreatie en natuur- en landschapsbehoud.

Groeiende, stedelijke druk van de regio Amersfoort

Natura 2000: Natuur en landschapsbehoud belangrijk

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Actualiteiten

Er zijn helaas geen berichten gevonden.

Terug naar boven