Energietransitie

Duurzaam energiegebruik is noodzakelijk om te komen tot een CO2 -arme samenleving in 2050. Wij dragen bij aan de nationale klimaatdoelen via de regionale energiestrategieën (RES) waarin we partner zijn. Hoe doen wij dit? Wij zetten in op energie besparen en op energie-opwekking uit duurzame en dus hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind. Energie die we verder nodig hebben kopen we duurzaam in.

 

 

Een energieneutraal waterschap

We gebruiken onze eigen terreinen om energie op te wekken, is ons wagenpark steeds meer all electric en kijken we constant naar nieuwe initiatieven in het gebied om de energietransitie te versterken en te versnellen. Ons biogas en aquathermie zijn belangrijke bronnen van energie en warmte. Deze willen we samen met onze partners benutten voor een duurzamere energievoorziening in de regio.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn we al druk bezig. Ons waterschap is het eerste energieneutrale waterschap in Nederland en als zodanig een voorbeeld op het gebied van de energietransitie. We zetten door om klimaatpositief te worden en steeds meer een positieve bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, uitgedrukt in emissie van CO equivalenten.

Uiterlijk in 2050 winnen we al onze energie uit hernieuwbare bronnen en is de CO2 -uitstoot met 95 procent verminderd. Nu streven we naar een klimaatpositieve bijdrage aan onze leefomgeving. Met klimaatpositief bedoelen we dat we de (effecten van) uitstoot van broeikasgassen minimaliseren, compenseren en/of opslaan in bodem of biomassa. We willen bij al ons handelen rekening houden met de vraag: draagt dit bij aan de beweging richting een klimaatpositief waterschap?

Meer informatie

Water als bron van warmte en koude
Samen met de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel hebben we de potentie van aquathermie in beeld gebracht. Deze kunt u hier vinden. Wij gebruiken deze kaart bij de RESsen, bij de warmte transitievisies van gemeenten in ons beheergebied, bij klimaat adaptieve ontwikkeling en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en herstructurering van bestaand stedelijk gebied.

Ben je geïnteresseerd in onze bestuurlijke ambities rondom dit thema?
Download het beleidskader Energietransitie van Waterschap Vallei en Veluwe hier.

Ambassadeurs gezocht
We zoeken ambassadeurs, die in onze eigen organisatie en daarbuiten verbindingen leggen, inspireren en enthousiasmeren om onze Europese en nationale klimaatdoelen en BOVI-doelen te realiseren.

 

Energietransitie

Bekijk de andere thema's

Circulaire economie

We staan vooraan bij de regionale circulaire economie

Meer over dit thema

Biodiversiteit

We versterken biodiversiteit en streven naar natuurlijk water

Meer over dit thema
Terug naar boven