Circulaire economie

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent een omwenteling in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, samenwerkingen
en onze leefomgeving.

Het waterschap speelt een rol in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom zijn wij voorloper in de circulaire economie: om het klimaatprobleem het hoofd te bieden, om schade aan natuur en milieu te verminderen en de regionale economie te versterken. Alles volgens het principe van voorkomen-verminderen-hergebruiken.

 

 

Dat vraagt een grote inspanning van inwoners, overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Want alle producten en diensten moeten zó slim worden ontwerpen dat herbruikbaarheid, kwaliteit en levensduur voor een lange periode is gegarandeerd. Dat wil zeggen dat de waarde van producten en diensten behouden blijft en in een gebruikskringloop blijven. Het liefst een zo klein mogelijke kringloop, zodat zo min mogelijk wordt gesleept met stoffen en spullen. Door regionaal samen te werken kunnen we samen met onze maatschappelijke partners die kringlopen sluiten en het gebruik van nieuwe grondstoffen, verspilling en afval tot een noodzakelijk minimum beperken. Als waterschap passen we dit toe bij de inkoop, het ontwerp, realisatie en beheer van onze eigendommen en installaties. Door installaties modulair te bouwen kan het gebruik van grondstoffen verminderen en de levensduur worden verlengd.

Waterbewust wonen en werken

Naast technologische vernieuwing is ook ruimtelijke en sociale vernieuwing nodig.
Het waterschap stimuleert de samenleving om meer waterbewust te wonen en te werken (bijvoorbeeld niet wonen op lage, overstroombare plaatsen.), gebaseerd op de werking en beschikbaarheid van het watersysteem. Zo hopen we te voorkomen dat onnodig extra grondstoffen, CO2 en energie nodig is om bijvoorbeeld woningen of grond op (te) lage plaatsen droog te houden. Inwoners en bedrijven gaan zuinig om met water waardoor het gebruik van energie en grondstoffen door het waterschap kan verminderen. Want als er minder water wordt verbruikt, hoeft het waterschap ook minder rioolwater te zuiveren.

 

Bij onze afwegingen denken we niet meer in alleen kostenbesparing voor het waterschap maar in duurzaamheidswinst voor de gehele kringloop. Het klimaat, mens, milieu en natuur moet er op vooruitgaan. En natuurlijk ook onze omgevingskwaliteit waar water, bodem en cultuurhistorie een belangrijk onderdeel van uitmaken.

Kringlopen

De circulaire economie heeft impact op het stedelijk landschap en platteland. ‘Alles is grondstof’ en heeft een functie in de kringloop. Bestaande materialen en restmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. De rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap zijn belangrijke ‘hubs’ waar schoon water, energie (warmte, biogas, waterstof) en grondstoffen (alginaat, struviet, cellulose) worden teruggewonnen uit rioolwater. Nieuwe materialen zijn biobased en bij voorkeur lokaal geproduceerd in een kringlooplandbouw met nieuwe verdienmodellen. Een vitale bodem en een goede ruimtelijke inrichting is hiervoor een belangrijke basis. Vrijkomende biomassa bij het onderhoud van wateren en dijken wordt lokaal als bodemverbeteraar verwerkt als bouwsteen in de kringlooplandbouw.
Download het Beleidskader circulaire economie van Waterschap Vallei en Veluwe.

Meer informatie

Circulaire economie

Bekijk de andere thema's

Biodiversiteit

We versterken biodiversiteit en streven naar natuurlijk water

Meer over dit thema
Terug naar boven