Gelderse Vallei

Welkom bij het gebiedsprogramma voor deelgebied Gelderse Vallei. Je vindt hier specifieke achtergrondinformatie over het gebied maar ook onze gebiedsdoelen die veelal samenkomen met de doelen van onze partners.

Op de kaart hieronder vind je de gebiedsdoelen en is het ook mogelijk om te filteren naar maatschappelijk thema. Mocht je hierover vragen hebben neem contact met ons op.

Categorieën BOP-doelen:
Watersysteem
Waterveiligheid
Wonen en zuiveren
G1
G2
G2
G3
G3
G4
G4
G4
G5
G6
G7
G7
G7
G7
G8
G8
G9
G9
G10
G11
G11
G12
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G17
G17
G18
G19
G20
G20
G20
G21
G21
G21
G22
G22
G23
G24
G25
Filter op thema
G1

Blauwe Agenda en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug biedt kansen om natuurwaarden te versterken erfgoed te beschermen, infiltratiemogelijkheid te vergroten en waterafstroming tegen te gaan.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G2

Verkenning met partners grondwateraanvulling op de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe door vergroten infiltratiemogelijkheid en tegengaan waterafstroming.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G3

Principe klimaatmantel uitwerken voor de flanken van de Veluwe binnen stroomgebieden Barneveldse Beek en Lunterse Beek.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G4

KRW-maatregelen Barneveldse Beek en Lunterse Beek en Esvelderbeek uitvoeren.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
G5

KRW-maatregelen Grote Valkse Beek en Kleine Barneveldse Beek; stimuleren vasthouden van water.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
G6

Monitoring Zwemwater Henschotermeer.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Rechtmatig
 • Thema: 
G7

Landgoederen (onder andere Groot Bylaer)  langs de beken en de Utrechtse Heuvelrug bieden kansen om het watersysteem te verbeteren en natuurwaarden te versterken.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G8

Remmen waterafstroming in robuust beekdallandschap Barneveldse Beek, Lunterse Beek.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G9

Valleikanaal en omgeving als klimaatkanaal ontwikkelen in combinatie met natuurontwikkeling in waterbergingsgebieden Binnenveld en Schammerpolder samen met onze partners.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G10

Binnenveld Achterbergse Hooilanden (Utrechtse zijde) landschapsherstel en gesprekken met boeren over de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G11

Stimuleren circulaire natuurinclusieve landbouw in stroomgebieden Barneveldse Beek en Lunterse Beek.

 • BOP-doel: Verbonden water
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G12

Verbeteren bodemkwaliteit door toevoegen organische stof en vergroten CO2-opslag in de bodem.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G13

Continuering samenwerkingsverband in de Foodvalley: regiodeal Foodvalley.

 • BOP-doel: Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G14

Verkenning principe klimaatmantels (bufferen hemelwater) rond stedelijke kernen Foodvalley.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G15

Waterinclusieve, stedelijke ontwikkeling Regio Foodvalley: Barneveld, Ede, Veenendaal.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G16

Ruimtelijke ontwikkelingen in (bestaand) stedelijk gebied benutten om waterkansen mee te koppelen.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G17

Klimaatadaptatie maatregelen uitvoeren in bestaand stedelijk gebied, onder andere door het bevorderen van een klimaatadaptieve inrichting van openbare- en particuliere terreinen.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
G18

KRW-maatregel rwzi Ede.

 • BOP-doel: Natuurlijk water, Water zuiveren
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
G19

Verkennen met partners van ontwikkelmogelijkheden voor regionale grondstoffenhub rwzi Ede (denk aan biomassa, biogas, biochar, actieve kool, bioplastics, groengas, syngas inclusief windmolen) – Duurzame Regio Zuid.

 • BOP-doel: Water toekomst, Water zuiveren
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G20

Energiewinning zoals thermische energie uit oppervlaktewater, wind en zon, gekoppeld aan de gemeentelijke Transitievisie Warmte.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G21

Verkenning duurzame inzameling en verwerking afvalwater in het buitengebied.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G22

Heroverweging lokaal zuiveren de Glind.

 • BOP-doel: Water toekomst, Water zuiveren
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
G23

Realisatie dijkverbetering Grebbedijk samen met ambities en opgaven voor natuur, ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur.

 • BOP-doel: Op orde brengen waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
G24

Na realisatie van de Grebbedijk met gebiedspartners nadenken over toekomstige functie en status Slaperdijk.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
G25

Samen met partners optimalisatie Renkumse en Heelsumse Beek (KRW) in relatie tot waterveiligheid buitendijks gebied.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen, Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
Toon meer gebiedskansen

Blauwe sleutelgebieden

We zien in Gelderse Vallei gebieden oplichten met kansen voor onszelf en onze partners. Waar onze doelen samenkomen met die van onze gebiedspartners, werken we samen. Deze gebieden noemen we blauwe sleutelgebieden.

Ons blauwe sleutelgebieden in de Gelderse Vallei zijn:

 

1. Bovenloop van de Barneveldse Beek en Lunterse Beek
Natuurinclusieve landbouw en de ontwikkeling van een klimaatmantel in de bovenloop van de Barneveldse Beek en Lunterse Beek met infiltratie op de flank van de Veluwe bij Kootwijk.

2. Klimaatkanaal Valleikanaal
Ontwikkeling van het Valleikanaal tot een klimaatkanaal, in samenhang met de Grebbelinie, Binnenveld-west en de landgoederen op de flanken van de Heuvelrug.

3. Verstedelijkingsopgave Regio Foodvalley
Gebiedsontwikkeling met waterinclusieve, stedelijke groei in combinatie met de ontwikkeling Duurzame Regio Zuid.

Kracht en kwetsbaarheid van het gebied

De Gelderse Vallei bestaat uit een gevarieerd landschap waarin landbouw, natuur en wonen samengaan. Dat is aantrekkelijk voor recreatie. Regio Foodvalley is het bepalende stedelijke gebied. De flanken van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn gevoelig voor droogte. In het lage middendeel van de Vallei komen kwelstromen vanuit de hoge gronden van de Veluwe tevoorschijn. In dit natte gebied liggen kwetsbare natuurwaarden en waterbergingsgebieden. De waterkwaliteit van de beken en het Valleikanaal staat onder druk door een teveel aan nutriënten.

 

Meer over de kracht en kwetsbaarheid

Ontwikkelingen

De Gelderse Vallei krijgt te maken met een snelle en forse stedelijke groei: meer woningen, bedrijven en de hierbij benodigde energieprojecten, groengebieden en infrastructuur. Gebieden voor stedelijke ontwikkeling zijn de regio Amersoort, Barneveld en de zone Veenendaal-Ede. De landbouw in Regio Foodvalley zet de eerste stappen naar een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Meer woningen
en bedrijven

Icoon

Energieprojecten,
groengebieden en
infrastructuur

icoon 3

Natuur-inclusieve
kringlooplandbouw

Actualiteiten

Er zijn helaas geen berichten gevonden.

Terug naar boven