Noord Veluwe

Welkom bij het gebiedsprogramma voor deelgebied Noord Veluwe. Je vindt hier specifieke achtergrondinformatie over het gebied maar ook onze gebiedsdoelen die veelal samenkomen met de doelen van onze partners.

Op de kaart hieronder vind je de gebiedsdoelen en is het ook mogelijk om te filteren naar maatschappelijk thema. Mocht je hierover vragen hebben neem contact met ons op.

Categorieën BOP-doelen:
Watersysteem
Waterveiligheid
Wonen en zuiveren
Gebiedskaart Noord Veluwe
N1
N1
N2
N3
N3
N3
N3
N3
N4
N5
N6
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N13
N13
N13
N13
N13
N13
N13
N14
N14
N14
N14
N14
N14
N14
N15
N16
N17
N18
N18
N19
N20
Filter op thema
N1

Verkenning met partners van mogelijkheden grondwateraanvulling op de Veluwe door aangepast bos en bodembeheer.

 • BOP-doel: Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N2

Verkenning beter benutten schone Veluwse kwel in Flevoland.

 • BOP-doel: Voldoende zoetwater
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N3

Met partners in de kernen lokaal water vasthouden op de flanken (in stedelijk gebied).

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
N4

Verkenning mogelijkheden vasthouden en infiltreren rond Hierdense Beek en Uddelermeer, inclusief realisatie natte Natura 2000-Veluwe doelen en stikstofopgave.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N5

Kansen benutten voor verbeteren watersysteem en versterken natuurwaarde in zone Veluwe – Wolderwijd-Nuldernauw tussen Ermelo en Putten.

 • BOP-doel: Natuurlijk water, Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N6

Versterking van gebiedskwaliteiten in de randmeerkustzone (oa Bloemkampen).

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N7

Monitoring zwemwater Zandenplas.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Rechtmatig
 • Thema: 
N8

KRW-maatregelen Schuitenbeek onder andere herprofilering van bestaande natuurvriendelijke oever.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
N9

Verkenning met gebied tegengaan bodemdaling en natuurlijk peilbeheer in veenweidegebied (in polder Oosterwolde).

 • BOP-doel: Natuurlijk water, Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N10

Combinatie circulaire, natuurinclusieve landbouw en beter vasthouden en schoonhouden van water (klimaatmantels) in enclave Uddel/Elspeet.

 • BOP-doel: Verbonden water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N11

Verbeteren bodemkwaliteit door toevoegen organische stof in Uddel/ Elspeet.

 • BOP-doel: Natuurlijk water
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N12

Actualiseren peilbesluit Hattem.

 • BOP-doel: Robuust watersysteem
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
N13

Waterinclusieve, stedelijke vernieuwing (infiltratieneutraal of infiltratiepositief aanleggen) en aanpassing bestaand stedelijk gebied regio Noord-Veluwe met als aandachtspunt water vasthouden op de flanken.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N14

Deelnamen en kennis leveren aan klimaatadaptieve maatregelen, geïnitieerd door derden zoals klimaatmantels (bufferen hemelwater) rond stedelijke kernen.

 • BOP-doel: Water inclusief
 • Rol waterschap: Responsief, Samenwerkend
 • Thema: 
N15

Aanpassen rwzi Harderwijk naar energiehub De Bech: toeleveren biomassa. In samenwerking met de omgeving duurzame energie initiatieven ontwikkelen met zon, wind en op termijn water.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
N16

Verkenning TEO en TEA (onder andere uit randmeren en effluentwarmte Waterfront Harderwijk) in samenhang met de Transitievisie Warmte.

 • BOP-doel: Water toekomst
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N17

Renovatie rwzi Hattem, mede in relatie tot gebiedsontwikkeling.

 • BOP-doel: Water zuiveren
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
N18

Natuurlijke randmeerkust met randmeerdijken als veilig, beleefbaar (recreatief) en ecologisch waardevol lint.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Samenwerkend
 • Thema: 
N19

De opgave voor de IJsseldijken bepalen en eventueel tijdelijke maatregelen treffen, rekening houdend met urgentie en kansen om maatregelen te verbinden met andere gebiedsopgaven.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend, Samenwerkend
 • Thema: 
N20

Realisatie dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk.

 • BOP-doel: Op orde houden waterkeringen
 • Rol waterschap: Presterend
 • Thema: 
Toon meer gebiedskansen

Blauw sleutelgebied

We zien in Noord Veluwe een gebied oplichten met kansen voor onszelf en onze partners. Waar onze doelen samenkomen met die van onze gebiedspartners, werken we samen. Dit gebied noemen we een blauwe sleutelgebied.

Sleutelgebied Noord Veluwe: vergroten van de zoetwatervoorraad op de Veluwe

Ons blauwe sleutelgebied in de Noord Veluwe is

 

Vergroten van de zoetwatervoorraad op de Veluwe

Onder andere door vergroten infiltratie, bosomvorming en in de flankzone; zowel vasthouden als beperken droogval.

 

Kracht en kwetsbaarheid van het gebied

Noord Veluwe is een overgangslandschap van de hoge gronden naar de Veluwerandmeren. De randmeerkust is een aantrekkelijk recreatief gebied met waterrecreatie en toerisme. Tegelijk bevat deze kust hoge natuurwaarden. Noord-Veluwe is droogtegevoelig op de hoge gronden en het veengebied van Oosterwolde is bodemdalingsgevoelig. Er monden diverse beken uit in het randmeer. De hoge ecologische waarden in het Hierdense Beekdal en haar brongebieden rondom Uddel en Elspeet zijn kwetsbaar.

 

Meer over de kracht en kwetsbaarheid

Ontwikkelingen

Noord-Veluwe en randmeerkust ontwikkelen zich momenteel in een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling, landbouw, natuur en recreatie. De balans behouden tussen de natuur en de groeiende waterrecreatie op de randmeren, de energietransitie en landbouwtransitie zijn opgaven in de randmeerkustzone.

Stedelijke ontwikkeling,
landbouw en natuur in balans

Groeiende waterrecreatie
op de randmeren

Energietransitie
en landbouwtransitie

 

 

Actualiteiten in Noord Veluwe

Er zijn helaas geen berichten gevonden.

Terug naar boven