BOP-doelen

De BOVI2050 als vertrekpunt

De BOP-doelen zijn samen met onze partners opgesteld met de BOVI2050 als vertrekpunt. Ze laten zien waar we voor staan in de periode 2022-2027. Daarbij is rekening gehouden met de wettelijke taken van het waterschap: waterveiligheid en schoon en voldoende oppervlaktewater. De BOP-doelen zijn gebiedsgericht vertaald en zijn terug te vinden in de gebiedsprogramma’s.

 De BOP-doelen zijn gecategoriseerd in vijf onderwerpen:
Waterveiligheid, Watersysteem, Wonen en Zuiveren, Circulaire Economie en Energietransitie.

Download alle subdoelen

 

Waterveiligheid

We werken aan de bescherming van onze inwoners en ons gebied tegen overstromingen. Onze waterkeringen voldoen aan de wettelijke normen. Bij het op orde houden en brengen van onze waterkeringen houden wij rekening met andere functies en waarden op en aan de dijk, zoals natuur en biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Daarbij werken wij samen met inwoners en gebiedspartners.

 

Watersysteem

We werken aan een toekomstbestendig en klimaatrobuust grond- en oppervlaktewatersysteem, dat passend is ingericht naar de veranderende gebiedswensen. Meer focus op ecologie en waterkwaliteit en de toenemende vervlechting van functies vraagt om een nieuwe kijk op waterbeheer. Daarbij zijn we ons bewust van de eindige maakbaarheid en het toenemend belang van bewustwording en acceptatie bij gebiedspartners.

Wonen en zuiveren

Hier valt het hele proces onder van het verwerken van (extreme) neerslag en inzameling van stedelijk en industrieel afvalwater in bebouwd gebied, tot aan het lozen van effluent in het watersysteem. 

In het stedelijk gebied houden we water zoveel mogelijk lokaal vast en infiltreren het in de bodem door meer groen en water in de stad. Deze klimaatadaptatie bevordert de biodiversiteit en draagt bij aan het waterbewustzijn en het verhogen van de leefbaarheid. In samenwerkingsverbanden met gemeenten wordt gewerkt aan uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen en het verbeteren van het huidige watersysteem en rioolstelsel. We werken aan het efficiënt onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van bestaande installaties en streven naar circulariteit door terugwinning van energie en grondstoffen.

Circulaire economie

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. We dragen daarin actief bij aan de transitie naar een regionale, circulaire economie. Ons Beleidskader Circulaire Economie is hierbij het vertrekpunt. Dat betekent een omwenteling in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, samenwerkingen en onze leefomgeving.

Energietransitie

Ons waterschap is het eerste energieneutrale waterschap in Nederland. In 2050 winnen we al onze energie uit hernieuwbare bronnen en is de CO2-uitstoot met 95 procent verminderd. Nu streven we naar een klimaatpositieve bijdrage aan onze leefomgeving. Daarmee bedoelen we dat we de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren, compenseren en/of opslaan in bodem of biomassa. Duurzaam denken en doen zit in ons DNA en is onderdeel van iedere opdracht. We leggen verbindingen, inspireren en enthousiasmeren om onze Europese en nationale klimaatdoelen en BOVI-doelen te realiseren.

Terug naar boven