Biodiversiteit

Natuurwaarden en de biodiversiteit staan sterk onder druk. De uitstoot van stikstof vanuit landbouw, verkeer en industrie is één van de oorzaken, maar ook voortgaande versnippering en verstoring van natuurgebieden. Dit speelt in ons hele beheergebied, maar met name in de Gelderse Vallei en westelijke Veluwe. Biodiversiteit is dus een belangrijk thema voor ons.

afbeelding biodiversiteit

Behoud, beschermen en versterken

Als waterschap willen we samen met partners bijdragen aan behoud, bescherming en versterking van de ecologie en biodiversiteit. Dit geldt in en op de bodem en ook in en rond het water zoals taluds van watergangen, rond dijken en in het stedelijk gebied. Bij voorkeur via een beekdalbrede en landschapsecologische benadering. Robuuste watersystemen bieden de beste kansen voor natuurwaarden, namelijk soortensamenstelling, zeldzaamheid en biodiversiteit. We beheren de robuuste watersystemen zodanig dat de biodiversiteit ook na aanleg behouden blijft en zelfs versterkt wordt. Ook de transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw lijkt een belangrijke oplossingsrichting te zijn richting een gezond gebied.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in onze bestuurlijke ambities rondom het thema biodiversiteit?
Lees het Beleidskader biodiversiteit van Waterschap Vallei en Veluwe.

Bekijk de andere thema's

Circulaire economie

We staan vooraan bij de regionale circulaire economie

Meer over dit thema
Terug naar boven