Gebiedsgerichte ontwikkelingen Eemland

Groeiende, stedelijke druk van de regio Amersfoort

De stedelijke groei zet door. Met name de druk vanuit Utrecht/Randstad zal de komende jaren worden gevoeld. Het gaat daarbij om stedelijke inbreiding en uitbreiding voor zowel Amersfoort als de andere kernen in dit deelgebied. De steden werken met hun inwoners aan een klimaatbestendige omgeving. Bij elke ontwikkeling wordt nagedacht over waterinclusief bouwen. De gemeenten en het waterschap hebben een lopende samenwerking, waar nu al zaken in gezamenlijkheid worden opgepakt.

 

Natura 2000: Natuur en landschapsbehoud belangrijk

Eemland/Arkemheen is een nationaal landschap dat bestaat uit een open veenweidegebied, geflankeerd door de Utrechtse Heuvelrug/het Gooi, de randmeerkust en de stedelijke kernen van Amersfoort, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk. Grote delen van de aangrenzende randmeren zijn aangewezen als Natura 2000-gebied; Arkenheem.

Landbouw en natuur zijn in Eemland belangrijke functies. De agrarische sector is hier vitaal en goed georganiseerd. In diverse samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar een toekomst- en klimaatbestendige landbouw in combinatie met natuur- en landschapswaarden. Het is de uitdaging om balans te houden tussen kringlooplandbouw, energiewinning, beperking van CO2-uitstoot, ruimtelijke adaptatie, recreatie en natuur- en landschapsbehoud

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Langs de kust van de voormalige Zuiderzee ligt een veenweidegebied waar opgaven liggen op het gebied van beperking van stikstof- en CO2-uitstoot, bodemdaling en natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met landbouworganisaties, provincies en terreinbeheerders gaan we op zoek naar een integrale realisering van kringlooplandschappen op een vitale bodem. Waarbij wordt gezocht naar een duurzame vorm van landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel en ecosysteem. Waarbij wordt aangesloten bij het natuurlijk systeem. De te nemen peilbesluiten Arkemheen en Eemland hangen hiermee nauw samen.

Meer informatie

De Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie.

Lees meer over de Atlas van de Regio.

Terug naar boven