Sleutelgebieden IJsselvallei

1. Sponsgebieden op de flank

Door de veengebieden te zien als sponzen kan juist in de flank van de vallei (‘de klimaatmantel’) water worden vastgehouden. Op de hoge gronden van de Veluwe is grondwatersysteemherstel via infiltratie en het beperken van waterafstroming nodig. Dit kan door klimaatbestendig bosbeheer (vervanging van naaldbossen door loofbomen en extensivering van landbouw op de flanken), de aanleg van klimaatbossen en het vasthouden van water in de boven- en middenlopen van de beken en sprengen. We zetten ons met de partners in om het erfgoed van bronnen, sprengen en watermolens te bewaren en toegankelijk te houden voor recreatie.

De bovenlopen van beekdalen ontwikkelen we waar dat kan als natuurlijke bronlandschappen en doorstroomvenen, zoals dat nu al succesvol gebeurt in Epe bij het Wisselse veen. De Grift staat hoog op de prioriteitenlijst en we werken hier aan een ecologische verbindingszone. In het stroomgebied van de Grift komen veel opgaven van verschillende partners samen. De bovenlopen van de beekdalen op de flanken van de Veluwe vormen een ‘klimaatmantel’ een tussengebied om water vast te houden daar waar het omhoog komt of valt. Met onze partners verkennen we de mogelijkheden van de ontwikkeling van het concept klimaatmantel.

2. Waterrotonde Eerbeek

In de Zuidelijke IJsselvallei is sprake van waterschaarste; aanbod en verdeling van water is één van de grote opgaven in het gebied.  In het gebied zoeken we met gebiedspartners op verschillende manieren om de waterkringloop te herstellen en water langer vast te houden.

We willen samen kijken naar duurzaam watergebruik voor een toekomstbestendig en klimaat robuust watersysteem. Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving staat hierbij centraal. We verkennen welke mogelijkheden er zijn om waterschaarste te verminderen, water beter te verwaarden en de impact op de leefomgeving te verbeteren.

‘De Eerbeekse Wateropgave’ is het vinden van een nieuw dynamisch evenwicht tussen vraag en aanbod van water met de juiste kwaliteit. Gezamenlijk verkennen met de lokale papierindustrie of we de waterkringloop kunnen sluiten, door middel van duurzaam hergebruik van water. Met als doel waardevol water in het gebied te behouden.

3. De klimaatcorridor in de zuidelijke IJsselvallei

Voor de hele IJsselvallei werken we met meerdere gebiedspartijen aan de realisatie van het Masterplan IJsselvallei. We zien kansen om de landschappen bij Apeldoorn richting het zuiden te verbinden met een ‘groene ruggengraat’ (klimaatcorridor) door de hele IJsselvallei, waarin natuurgebieden worden verbonden. Zo koppelen we ook Voorsterbeek Kader Richtlijn Water (KRW), Beekbergse beeksysteem, WaardeVOL Brummen, Tichelbeekse Waard en Soerense Beekdal. Tegelijk zetten we ons met de partners in de IJsselvallei in voor een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en lokale economie.

Veel water in de IJsselvallei komt van de Veluwe en wordt snel afgevoerd naar de IJssel. Zo functioneerde het watersysteem altijd, maar we zoeken naar een manier om dat water langer vast te houden. De Oude IJssel en de Voorsterbeek hebben nog een KRW-opgave waar we ons voor inzetten, ook daarvoor is water vasthouden in het bovenstroomse gebied essentieel.

4. Groene hart IJsselvallei

In het gebied tussen Apeldoorn en Twello komen veel opgaven samen met kansen op duurzame oplossingen, zoals energiewinning, recreatie (Bussloo) en natuurwaarden en mogelijkheden om CO2 vast te leggen in de bodem en klimaatbossen. Ook de waterfabriek Wilp bevindt zich in dit gebied en worden de mogelijkheden voor verplaatsing van de drinkwateronttrekking en kleinschaliger meer decentrale drinkwaterwinning onderzocht.

Het gebied rond de A1 en de landgoederen bij Twello is een belangrijk brongebied voor de weteringen. Samen met de gemeente Apeldoorn, Voorst, de provincie en Natuurmonumenten werken we aan een klimaatrobuuste, landschappelijke zone (klimaatmantel). Natuurlijke laagtes zijn te benutten om water vast te houden bovenstrooms in het watersysteem, in combinatie met ontwikkeling van natte natuur, agroforestry (combinatie van bos- en landbouw) en de ontwikkeling van bos en veen dat CO2 kan opnemen.

Terug naar boven