BOP-doelen

Waar staan we voor als waterschap in de periode 2022-2027? In dit hoofdstuk vindt u de doelen voor deze planperiode. Het zijn de BOP-doelen. Ze zijn verfijnd in subdoelen en dit is gebiedsgericht vertaald in de gebiedsprogramma’s. We noemen eerst de BOP-doelen op hoofdlijnen en vervolgens de subdoelen. Meer weten over de subdoelen? Download dan de pdf met alle doelen of ga naar de gebiedspagina om de doelen op de interactieve kaart te bekijken.

Waterveiligheid

We streven naar een zo goed mogelijke bescherming van onze inwoners en ons gebied tegen overstromingen. Onze waterkeringen voldoen minimaal aan de wettelijke normen. Bij het op orde houden en op orde brengen van onze waterkeringen houden wij rekening met andere functies en waarden op en aan de dijk, zoals natuur en biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Daarbij werken wij zoveel mogelijk samen met inwoners en gebiedspartners.

Op orde houden

We beheren onze waterkeringen doelmatig, rekening houdend met andere functies, waarmee ze blijven voldoen aan de wettelijk gestelde normen.

Gevolgenbeperking

We hebben actuele kennis van de gevolgen van onverhoopte overstromingen in ons beheergebied en adviseren onze gebiedspartners pro-actief hierover bij ruimtelijke plannen of ontwikkelingen en bij calamiteiten (oefeningen). Bekijk de pagina met BOP-doelen voor een overzicht hiervan.

Op orde brengen

We voeren waar nodig dijkverbeteringen uit om onze keringen op orde te brengen. Waar mogelijk zoeken of laten we ruimte voor het realiseren van andere ambities en wensen op en aan de dijk voor bijvoorbeeld infrastructuur, natuur en cultuurhistorie.

Watersysteem

We streven naar een toekomstbestendig en klimaatrobuust grond- en oppervlakte­­watersysteem, dat passend is ingericht naar de veranderende gebieds­wensen.
De landbouwtransitie, meer focus op ecologie en water­kwaliteit en de toenemende vervlechting van functies vraagt om een nieuwe kijk op water­beheer. Daarbij zijn we ons bewust van de eindige maakbaarheid en het toenemend belang van bewustwording en acceptatie bij gebiedspartners.

Robuust watersysteem

Wij hebben een robuust, klimaatbestendig watersysteem met balans tussen droogte en wateroverlast met minimaal menselijk ingrijpen.

Goede overheid

Wij geven invulling aan de wettelijk bepaalde waterschapstaken en leggen hierover op een transparante en navolgbare wijze verantwoording af.
We streven hierbij naar doelmatigheid
en efficiency met oog voor
voldoende kwaliteit.

Verbonden water

Wij beschouwen water als drager van brede gebiedsdoelen. Daarom zoeken we verbinding met partners en faciliteren vanuit ons netwerk en kennis.

Natuurlijk water

Wij zijn trots op de kwaliteit van ons water. We zetten ons in voor het behoud van deze kwaliteit en benutten kansen
ter verbetering.

Voldoende zoetwater

Wij dragen zorg voor voldoende, schoon grondwater. In nauwe samenwerking met mede-overheden en drinkwaterbedrijven.

Wonen en zuiveren

Wonen en zuiveren omvat het gehele proces van het verwerken van extreme neerslag en inzameling van stedelijk en industrieel afvalwater in bebouwd gebied, tot aan het lozen van effluent in het watersysteem. In het stedelijk gebied houden we water zoveel mogelijk lokaal vast en infiltreren het in de bodem door onder andere vergroening en verblauwing (meer groen en water in de stad). Deze klimaatadaptatie bevordert niet alleen de biodiversiteit, het draagt ook bij aan het waterbewustzijn en het verhogen van de leefbaarheid. In de samenwerkingsverbanden met gemeentes wordt gewerkt aan het implementeren van klimaatadaptieve maatregelen en het verbeteren van het huidige watersysteem en rioolstelsel. We werken voortdurend aan het efficiënt onderhouden, optimaliseren en verduurzamen van bestaande installaties en streven naar circulariteit door terugwinning van energie en grondstoffen. En met een zo schoon mogelijk effluent kunnen we onder andere KRW-doelen realiseren.

Waterinclusief

We werken aan een robuust watersysteem in een waterinclusieve bebouwde omgeving.

Watertoekomst

We bereiden ons waterzuiveringssysteem voor op nieuwe opgaven en het hergebruik van onze bronnen.

Water zuiveren

We houden het goed functioneren van onze water zuiverende installaties
op orde.

Veranderopgave: circulaire economie

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. We dragen daarin actief bij aan de transitie naar een regionale, circulaire economie. Ons Beleidskader Circulaire Economie is hierbij het vertrekpunt. Dat betekent een omwenteling in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, samenwerkingen en onze leefomgeving. Door regionaal samen te werken kunnen we met onze maatschappelijke partners kringlopen sluiten en het gebruik van nieuwe grondstoffen, verspilling en afval tot een noodzakelijk minimum beperken. We gaan samenwerkingsverbanden aan om onze grondstoffen en vrijkomende materialen hoogwaardig te hergebruiken. De rioolwater- zuiveringsinstallaties van het waterschap zijn belangrijke ‘hubs’ waar schoon water, energie (warmte, biogas, waterstof) en grondstoffen (alginaat, struviet, cellulose) worden teruggewonnen uit rioolwater. Kortom: Wij benutten de waarden van water.

Duurzame samenwerking

We dragen actief bij aan de transitie naar een regionale, circulaire economie en participeren heel bewust in samenwerkingsverbanden om daarmee onze doelen te bereiken.

Hergebruik zuiveringsslib

We gebruiken optimaal onze grootste en kostbaarste reststroom.

Slim verminderen en
gebruik van biomassa

We streven ernaar om de hoeveelheid biomassastromen te verminderen. Ons maaisel wordt hergebruikt als bodem-verbeteraar in circulaire landbouw en het materiaal dat na baggeren vrijkomt gebruiken we hoogwaardig.


Schoner effluent

Minder en schoner effluent draagt bij aan betere leefomgevingskwaliteit en minder grondwaterschaarste.

Veranderopgave: Energietransitie

Ons waterschap is het eerste energieneutrale waterschap in Nederland en als zodanig een voorbeeld op het gebied van de energietransitie. In 2050 winnen we al onze energie uit hernieuwbare bronnen en is de CO2 uitstoot met 95 procent verminderd. Nu streven we naar een klimaatpositieve bijdrage aan onze leefomgeving. Met klimaatpositief bedoelen we dat we de (­effecten van) uitstoot van broeikasgassen minimaliseren, compenseren en/of opslaan in bodem of biomassa. We willen bij al ons handelen rekening houden met de vraag: draagt dit bij aan de beweging richting een klimaatpositief waterschap? Duurzaam denken en doen zit in ons DNA en is onderdeel van iedere opdracht. We zoeken ambassadeurs, die in onze eigen organisatie en daarbuiten verbindingen leggen, inspireren en enthousiasmeren om onze Europese en nationale klimaatdoelen en BOVI-doelen te realiseren.

Energie besparen

Wij willen de energie-efficiency ten opzichte van het peil jaar 2018 met 30 procent verbeteren. Om dat te bereiken, zullen we ook fundamenteler naar onze (zuiverings)processen kijken.

Verminderen en compenseren
van uitstoot broeikasgassen

Wij geven invulling aan de wettelijk bepaalde waterschapstaken en leggen hierover op een transparante en na- volgbare wijze verantwoording af.
streven hierbij naar doelmatigheid
en efficiency met oog voor
voldoende kwaliteit.

Energie duurzaam inkopen

Alle elektriciteit, warmte en brandstof kopen we duurzaam in. Dit is nodig voor perioden dat de zon niet schijnt en/of
het niet waait.

Biogas

Ons biogas is een steeds belangrijkere brandstof, die wij inzetten voor de hoogst maatschappelijke waarde; bijvoorbeeld voor industrie, oude stadskernen, mobiliteit en/of eigen gebruik.

Energie duurzaam opwekken

Alle energie die wij gebruiken, wekken wij uiterlijk in 2050 duurzaam op uit zon, wind, water en bodem. Onze eigen arealen zetten wij hiervoor actief in.

Terug naar boven