Gebiedsgerichte ontwikkelingen Gelderse Vallei

Meer woningen en bedrijven

Naast de Eemvallei krijgt ook het zuidelijk gelegen deel van de Gelderse Vallei te maken met stedelijke druk van woningbouw, werkgelegenheid, energie, recreatie en natuur. Waar al deze ruimtevragers een plek krijgen, is nog niet precies duidelijk. In lijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt vooral gezocht naar stedelijke verdichting en ontwikkeling rond mobiliteitsknooppunten. Per regio wordt de ruimtelijke ‘schaalsprong’, de forse groei van verstedelijking, de komende jaren uitgewerkt. Een aanzienlijk deel (40.000) van de nieuw benodigde woningen in de provincie Utrecht zal in de Gelderse Vallei worden gezocht. Ook de Gelderse woningopgave in de omgeving van Ede, Wageningen en Arnhem is aanzienlijk. Voor de hand liggende gebieden voor stedelijke ontwikkeling zijn de regio Amersoort, Barneveld en de zone Veenendaal-Ede en dan met name rond mobiliteitsknooppunten.

Energieprojecten, groengebieden en infrastructuur

De Gelderse Vallei kent de komende jaren veel ruimtelijke veranderingen. De Gelderse Vallei krijgt te maken met een snelle en forse stedelijke groei: meer woningen bedrijven en de hierbij benodigde energieprojecten, groengebieden en infrastructuur.

De druk op de ruimte wordt groot. De verstedelijkingsopgave en bijbehorende infrastructuur, energie- en landbouwtransitie en klimaatadaptatie vragen allemaal ruimte. Het is de uitdaging daarbij de kwaliteit van de leefomgeving op hetzelfde niveau te houden als nu het geval is en een balans te vinden tussen verstedelijking, energie en mobiliteit en behoud van het landschap.

Natuur-inclusieve kringlooplandbouw

De Gelderse Vallei is rijk aan landbouw, zowel melkveehouderij als intensieve (pluim)veeteelt. Vooral rond Barneveld is intensieve veehouderij gevestigd. Dit is van grote invloed op de waterkwaliteit en de waterkwantiteit van het watersysteem. De omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt ook hier gemaakt. De stikstofproblematiek is een extra urgentie, die de transitie in de Gelderse Vallei kan versnellen. Tegelijkertijd moet op verschillende schaalniveaus (lokaal en regionaal) worden gezocht naar oplossingsrichtingen die bijdragen aan het structureel vasthouden en schoonhouden van gebiedseigen water. Dergelijke systeemveranderingen zijn noodzakelijk om in de toekomst ruimtelijk extreme weersomstandigheden (droogte, overlast) op te vangen.

Meer informatie

De Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie.

Lees meer over de Atlas van de Regio.

Terug naar boven