Gebiedsgerichte ontwikkelingen IJsselvallei

Stedelijke ontwikkelingen van Apeldoorn

De Cleantech regio heeft een flinke woningopgave waarvan de opgave in de IJsselvallei vooral plaatsvind in en rondom Apeldoorn. De Kanaalzone is daarbij ook in beeld als een mogelijke verdichting van het lokale woongebied. Naast de verdichting worden er nieuwe locaties gezocht om een deel van de in totaal circa 5.500 woningen te realiseren.

Cleantech regio (gebied rondom) Apeldoorn, Deventer en Zutphen

In de regio spelen diverse vraagstukken rondom woningbouw, de groei van bedrijventerreinen, landschap, duurzame energiewinning en mobiliteit. Tussen de Cleantech regio en het Rijk zijn woningbouwafspraken gemaakt voor een groei met 25.000 woningen tot 2030. Het gaat om stedelijke inbreiding, maar ook om uitbreidingslocaties in een waardevol waterrijk landschap.

 

Vasthouden water: blauwe hart met bosstrategie

Op de hoge gronden van de Veluwe is grondwatersysteemherstel via infiltratie en het beperken van waterafstroming nodig. Dit kan door klimaatbestendig bosbeheer (vervanging van naaldbossen door loofbomen en extensivering van landbouw op de flanken), de aanleg van klimaatbossen en het vasthouden van water in de boven- en middenlopen van de beken en sprengen. Provincie Gelderland zet met haar bosstrategie in op de aanleg van 15 procent meer (klimaat)bos. Particuliere grondeigenaren zoals Natuurmonumenten en Kroondomein ’t Loo werken zelf ook aan natuurlijke omvorming van bos. We zetten ons met de partners in om het erfgoed van bronnen, sprengen en watermolens te bewaren en toegankelijk te houden voor recreatie.

De bovenlopen van de beekdalen op de flanken van de Veluwe vormen een ‘klimaatmantel’ een tussengebied om water vast te houden daar waar het omhoog komt of valt. Met onze partners verkennen we de mogelijkheden van de ontwikkeling van het concept klimaatmantel.

Meer informatie

De Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer, die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie.

Lees meer over de Atlas van de Regio.

Terug naar boven