Gebiedsgerichte ontwikkelingen Noord Veluwe

Stedelijke ontwikkeling, landbouw en natuur in balans

De kernen hebben hun eigen, ruimtelijke groei-ambities. Ze kennen elk een eigen, binnenstedelijke wateropgave. Het is de uitdaging om de balans te behouden tussen stedelijke ontwikkeling, landbouw, natuur en recreatie.

Groeiende waterrecreatie op de randmeren

Noord-Veluwe is een overgangslandschap van de hoge gronden naar de Veluwerandmeren. De randmeerkust is een aantrekkelijk recreatief gebied met waterrecreatie en toerisme. Tegelijk bevat deze kust hoge natuurwaarden. Het recreatief gebruik van de randmeren groeit. Water- en oeverrecreatie vraagt om ruimte en om goede waterkwaliteit en vaardiepte. De soms overmatige groei van waterplanten is een teken van verbeterde waterkwaliteit, maar hindert de recreatie en vraagt permanent aandacht bij de beheerder, Rijkswaterstaat en andere maatschappelijke partners.

Energietransitie en landbouwtransitie

In het hele deelgebied is landbouw een belangrijke gebruiksfunctie. De (geleidelijke) transitie naar kringlooplandbouw is hier aan de orde.  In de polder Oosterwolde daalt de bodem door oxidatie van veen. Samen met lokale partners en inwoners in het gebied onderzoeken we hoe de bodemdaling kan worden geremd en de CO2-uitstoot beperkt. De energie- en landbouwtransitie, maar ook het behoud van het waardevolle weidevogelgebied, nemen we hierin mee.

Daarnaast vraagt de energietransitie in dit gebied ruimte voor windturbines en zonnepanelen, behoud van het waardevolle landschap is hierbij een aandachtspunt.

Meer informatie

De Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie.

Lees meer over de Atlas van de Regio.

Terug naar boven