Gebiedsopgave Eemland

We zien verschillende integrale opgaven in dit deelgebied. Met partners bouwt Waterschap Vallei en Veluwe aan een veilig en meer natuurlijk Eemland, met balans tussen verstedelijking, landbouw, beschermen en aanvullen van de grondwatervoorraad, recreatie, natuur en water.

 

afbeelding Eemland

­­

Stedelijk gebied regio Amersfoort

 

We beogen waterinclusieve ontwikkeling van het stedelijk gebied en de stadsranden van Amersfoort, zoals Amersfoort-noord en Hoogland-west, maar ook Nijkerk, Bunschoten (Rengerswetering) en Soest. Aan de overzijde van De Laak wordt gewerkt aan plannen voor een aantrekkelijk uitloopgebied voor Vathorst. In dergelijke ontwikkelingen doet het waterschap vroegtijdig mee als partner van de gemeente.

We kijken met de gemeente naar slimme combinaties met waterberging, het inzetten van het Valleikanaal als waterbuffer, energiewinning (RES) en de ontwikkeling van groen in en om de steden. De rioolwaterzuivering Amersfoort is een energie- en grondstoffenfabriek, die we kunnen inzetten voor verdere verduurzaming van de regio.

Eemland/Arhemheen en randmeerkust

 

Langs de kust van de voormalige Zuiderzee ligt een veenweidegebied waar opgaven liggen op het gebied van beperking van stikstof- en CO2 -uitstoot, en bodemdaling en ontwikkeling natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met landbouworganisaties, provincies en terreinbeheerders gaan we op zoek naar een integrale realisering van kringlooplandschappen op een vitale bodem. De te nemen peilbesluiten Arkemheen en Eemland hangen hiermee nauw samen. De Eem is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het landschap.

Langs de Eem en randmeerkust streven we naar een goede zonering van landbouw en natuur en de ontwikkeling van een groen en recreatief lint met veilige dijken en dynamisch buitenwater. Mogelijk kunnen het Valleikanaal en de Eem worden benut voor de winning van thermische energie. We staan open om samen met de beheerders te participeren in een onderzoek naar de mogelijkheden om met herinrichting en oeverbeplanting de waterkwaliteit van het Eemmeer te verbeteren. We hebben aandacht voor de KRW-opgaven Noorderwetering en Haarse Wetering en de aanpak van de invasieve exoot watercrassula in de Eem.

Utrechtse Heuvelrug

 

Op de hogere gronden van de Utrechtse Heuvelrug is herstel van het grondwater via infiltratie en het beperken van waterafstroming door klimaatbestendig bosbeheer een belangrijke opgave. Dat laatste kan bijvoorbeeld door naaldbos te vervangen voor meer gevarieerd loofbos. Hieraan werken we met de partners onder de noemer Blauwe Agenda, zodat de Heuvelrug weer als vitale blauwe motor gaat werken. We onderzoeken en delen watersysteemkennis en stimuleren bewustwording van het belang van schoon en voldoende zoetwater. Eén van de pilotprojecten is de laagte van Pijnenburg. Hierbij onderzoeken we of we water beter kunnen benutten in natuurgebieden en omliggende landgoederen, en ontwikkelen we een waterprogramma.

Met waterbedrijf Vitens onderzoeken we de mogelijkheden voor een flexibel waterwinconcept bij de bestaande winningslocaties van Amersfoort, Baarn en Soest. Daarnaast is het vergroten van de wateronttrekking Eemdijk onderwerp van gesprek. Binnen de gemeente Soest ligt een grote duurzaamheidsambitie in Soesterberg. Samen met gemeente en provincie onderzoeken we mogelijkheden van onder andere nieuwe sanitatie. Bij de realisatie van de gebiedsopgave werken we actief samen met gemeenten, provincie, het drinkwaterbedrijf en terreinbeheerders. Dit doen we ook via de RAS en RES-samenwerkingen, de contacten met de (agrarische) collectieven en het Platform Water Vallei en Eem.

back-to-top