Gebiedsopgave Eemland

We zien verschillende integrale opgaven in dit deelgebied. Met partners bouwt Waterschap Vallei en Veluwe aan een veilig en meer natuurlijk Eemland, met balans tussen verstedelijking, landbouw, beschermen en aanvullen van de grondwatervoorraad, recreatie, natuur en water.

­­

Stedelijk gebied regio Amersfoort

We beogen waterinclusieve ontwikkeling van het stedelijk gebied en de stadsranden van Amersfoort, zoals Amersfoort-noord en Hoogland-west, maar ook Nijkerk, Bunschoten (Rengerswetering) en Soest. Aan de overzijde van De Laak wordt gewerkt aan plannen voor een aantrekkelijk uitloopgebied voor Vathorst. In dergelijke ontwikkelingen doet het waterschap vroegtijdig mee als partner van de gemeente.

We kijken met de gemeente naar slimme combinaties met waterberging, het inzetten van het Valleikanaal als waterbuffer, energiewinning (RES) en de ontwikkeling van groen in en om de steden. De rioolwaterzuivering Amersfoort is een energie- en grondstoffenfabriek, die we kunnen inzetten voor verdere verduurzaming van de regio.

Eemland/Arkemheen en randmeerkust

Langs de kust van de voormalige Zuiderzee ligt een veenweidegebied waar opgaven liggen op het gebied van beperking van stikstof- en CO2-uitstoot, en bodemdaling en ontwikkeling natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met landbouworganisaties, provincies en terreinbeheerders gaan we op zoek naar een integrale realisering van kringlooplandschappen op een vitale bodem. De te nemen peilbesluiten Arkemheen en Eemland hangen hiermee nauw samen. De Eem is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het landschap.

Langs de Eem en randmeerkust streven we naar een goede zonering van landbouw en natuur en de ontwikkeling van een groen en recreatief lint met veilige dijken en dynamisch buitenwater. Mogelijk kunnen het Valleikanaal en de Eem worden benut voor de winning van thermische energie. We staan open om samen met de beheerders te participeren in een onderzoek naar de mogelijkheden om met herinrichting en oeverbeplanting de waterkwaliteit van het Eemmeer te verbeteren. We hebben aandacht voor de opgaven Kader Richtlijn Water Noorderwetering en Haarse Wetering en de aanpak van de invasieve exoot watercrassula in de Eem.

Utrechtse Heuvelrug

Op de hogere gronden van de Utrechtse Heuvelrug is herstel van het grondwater via infiltratie en het beperken van waterafstroming door klimaatbestendig bosbeheer een belangrijke opgave. Dat laatste kan bijvoorbeeld door naaldbos te vervangen voor meer gevarieerd loofbos. Hieraan werken we met de partners onder de noemer Blauwe Agenda, zodat de Heuvelrug weer als vitale blauwe motor gaat werken. We onderzoeken en delen watersysteemkennis en stimuleren bewustwording van het belang van schoon en voldoende zoetwater. Eén van de pilotprojecten is de laagte van Pijnenburg. Hierbij onderzoeken we of we water beter kunnen benutten in natuurgebieden en omliggende landgoederen, en ontwikkelen we een waterprogramma.

Met waterbedrijf Vitens en de regio onderzoeken we hoe we de drinkwatervoorziening duurzaam in kunnen passen in een toekomstbestendig watersysteem. Onderdeel hiervan is een flexibel waterwinconcept voor de toekomst bij de bestaande winningslocaties op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Daarnaast is het vergroten van de wateronttrekking Eemdijk onderwerp van gesprek.

Terug naar boven