Gebiedsopgave Noord Veluwe

Noord-Veluwe en randmeerkust ontwikkelen zich momenteel in een goede balans tussen stedelijke ontwikkeling, landbouw, natuur en recreatie. De balans behouden tussen de natuur en de groeiende waterrecreatie op de randmeren, de energie- en landbouwtransitie zijn opgaven in de randmeerkustzone.

Randmeerzone Harderwijk-Elburg

De kernen hebben hun eigen, ruimtelijke groei-ambities, met name Harderwijk. Ze kennen elk een eigen, binnenstedelijke wateropgave. Door hier de waterprincipes (maximaal vasthouden en schoonhouden en water als ordenend principe) toe te passen, kunnen we deze kernen robuuster maken, zodat ze beter bestand zijn tegen temperatuurstijging, hevige piekbuien en lange perioden van droogte. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Harderwijk wordt een bron van grondstoffen en energie. We leveren groengas aan het gasnet en ontwikkelen samen met de gemeente Harderwijk drie windmolens. Daarnaast onderzoeken we of aan de nieuwe wijk Waterfront warmte kan worden geleverd, die wordt gewonnen uit het effluent van de rioolwaterzuivering.

Door combinaties te zoeken met de Regionale Energie Strategieën (RES) opgaven, recreatieve kansen van de randmeerkust te benutten en te streven naar robuuste ecologische verbindingen naar onder andere de Oostvaardersplassen, werken we met de partners aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Natuurgebieden als Bloemkampen en Oldenaller zijn parels om te versterken.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de randmeren is na jarenlange inspanning goed op orde. Waterschap Vallei en Veluwe zorgt dat de randmeren worden gevoed met water, maar is geen beheerder van de randmeren, dat is Rijkswaterstaat. De opgave voor de toekomst is om de huidige goede waterkwaliteit te behouden, in goede balans met de wensen voor waterrecreatie.

Veluweflank en Hierdense beeksysteem

De Noord-Veluwe(flank) is gevoelig voor verdroging. Diverse beken voeren het water snel af naar de randmeren. Water dat je liever langer vasthoudt op de hogere gronden. Dat kan door ander bos- en natuurbeheer, vergroting van infiltratie en langer water vasthouden in agrarische bodems. Samen met partners kijkt het waterschap naar de mogelijkheid om de zoetwatervoorraad (blauwe motor) op de Veluwe te vergroten, om op die manier deze vitale blauwe motor te versterken. We verkennen samen met partners alternatieve winningsconcepten, zoals flexibele waterwinning op de flanken van de Veluwe en oppervlaktewater als bron voor drinkwater. We maken afspraken met defensie over infiltratie op haar terreinen. Afgelopen jaren hebben we in het systeem van de Hierdense beek succesvolle ervaringen opgedaan met water vasthouden en systeemherstel volgens het principe van Bouwen met Natuur. Dit principe proberen we, waar het passend is, ook te vertalen naar andere beeksystemen.

Landbouw

Rondom Uddel en Elspeet bevindt zich een cluster van intensieve veeteelt. De uitstoot van stikstof en uit- en afspoeling van meststoffen is ongunstig voor de natuur en kwaliteit van het water. Het beperken van de instroom van nutriënten (meststoffen) uit de bovenstroomse landbouwenclaves en vanuit het Uddelermeer is een belangrijke opgave in dit gebied. Samen met de landbouw en andere gebiedspartners, zoals de gemeente Apeldoorn, gaan we op zoek naar een betere balans tussen landbouw en natuur met perspectief voor de inwoners en ondernemers. Ook rond Staverden werken we via een pilot aan natuurinclusieve landbouw.

Oldebroek – Hattem

In de polder Oosterwolde daalt de bodem door oxidatie van veen. Samen met lokale partners en inwoners in het gebied onderzoeken we hoe de (beperkte) bodemdaling kan worden geremd en de CO2-uitstoot beperkt. De energie- en landbouwtransitie, maar ook het behoud van het waardevolle weidevogelgebied, nemen we hierin mee. Daarnaast willen we de biodiversiteit versterken.

De rwzi van Hattem wordt gerenoveerd. We proberen dit, samen met gemeenten, te koppelen aan bredere gebiedsontwikkeling rondom onder andere het bedrijvenpark in de zuiveringskring Hattem. De Noordelijke randmeerdijk wordt versterkt. Dat moet in 2023 gerealiseerd zijn.

Samenwerking

Binnen deze regio werken de gemeenten Oldebroek, Hattem, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en het waterschap samen onder de noemer Water en Klimaatadaptatie Noord-Veluwe. Samen met de gebiedspartners werken we verder aan de realisatie van de gebiedsvisie Hoenwaard.

Terug naar boven