Kracht en kwetsbaarheid Eemland

Hoge delen droogtegevoelig. Weidevogelgebied. Nutriëntenoverschot in oppervlaktewater. Lage delen op veenbodem bodemdalingsgevoelig. Landschappelijk waardevol gebied. Waardevol woongebied.

Nationaal landschap

Eemland/Arkemheen is een nationaal landschap dat bestaat uit een open veenweidegebied, geflankeerd door de Utrechtse Heuvelrug/het Gooi, de randmeerkust en de stedelijke kernen van Amersfoort, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk. Grote delen van de aangrenzende randmeren zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. In dit vroegere kustgebied van de Zuiderzee mondt de Eem uit, de ‘benedenloop’ van het Valleikanaal. Naast stad, dorp en natuur is de belangrijkste ruimtefunctie hier de landbouw. Het gebied kent bijzondere landschapselementen zoals slagenverkavelingen, kronkelige dijken en waaien die oude dijkdoorbraken markeren. Evenals bijzondere cultuurhistorische elementen zoals het stoomgemaal Hertog Reijnout. Het gebied heeft grote betekenis als weidevogelgebied. Arkemheen is Natura 2000-gebied.

Kwetsbaar

Het watersysteem in dit gebied is kwetsbaar vanwege de gevoeligheid voor bodemdaling van het veengebied en de droogtegevoeligheid van de hogere gronden. Ook de waterkwaliteit (stilstaand water, nutriëntenlast) en lokale overstromingen van lage delen in najaar en voorjaar zijn een punt van aandacht. Bij de ‘stedelijke waterknoop’ Amersfoort komen veel beken samen en kan in de toekomst wateroverlast optreden. De randmeerdijken beschermen tegen overstromingen vanuit het Eemmeer en worden als primaire waterkeringen beheerd en onderhouden.

Terug naar boven