Sleutelgebied Noord Veluwe

1. Vergroten van de zoetwatervoorraad op de Veluwe

De Noord-Veluwe(flank) is gevoelig voor verdroging. Diverse beken voeren het water snel af naar de randmeren. Water dat je liever langer vasthoudt op de hogere gronden. Dat kan door ander bos- en natuurbeheer, vergroting van infiltratie en langer water vasthouden in agrarische bodems. Samen met partners kijkt het waterschap naar de mogelijkheid om de zoetwatervoorraad (blauwe motor) op de Veluwe te vergroten, om op die manier deze vitale blauwe motor te versterken. We verkennen samen met partners alternatieve winningsconcepten, zoals flexibele waterwinning op de flanken van de Veluwe en oppervlaktewater als bron voor drinkwater. We maken afspraken met terreinbeherende organisatie zoals defensie over infiltratie op haar terreinen.

Ook onderzoeken we samen met gebiedspartners in en rond Flevoland de mogelijkheid om water uit Flevoland en de Veluwerandmeren te gebruiken als bron voor drinkwater.

Afgelopen jaren hebben we in het systeem van de Hierdense beek succesvolle ervaringen opgedaan met water vasthouden en systeemherstel volgens het principe van Bouwen met Natuur. Dit principe proberen we, waar het passend is, ook te vertalen naar andere beeksystemen.

Terug naar boven