Sleutelgebieden Eemland

1. Verstedelijkingsopgave regio Amersfoort

De stedelijke groei zet door. Met name de druk vanuit Utrecht/Randstad zal de komende jaren worden gevoeld. Het gaat daarbij om stedelijke inbreiding en uitbreiding voor zowel Amersfoort als de andere kernen in dit deelgebied. De steden werken met hun inwoners aan een klimaatbestendige omgeving.

We beogen waterinclusieve ontwikkeling van het stedelijk gebied en de stadsranden van Amersfoort, zoals Amersfoort-noord en Hoogland-west, maar ook Nijkerk, Bunschoten (Rengerswetering) of Soest. Aan de overzijde van De Laak wordt gewerkt aan plannen voor een aantrekkelijk uitloopgebied voor Vathorst. In dergelijke ontwikkelingen doet het waterschap vroegtijdig mee als partner van de gemeente.

2. Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug

Op de hogere gronden van de Utrechtse Heuvelrug is herstel van het grondwater via infiltratie en het beperken van waterafstroming door klimaatbestendig bosbeheer een belangrijke opgave. Dat laatste kan bijvoorbeeld door naaldbos te vervangen voor meer gevarieerd loofbos. Hieraan werken we met de partners onder de noemer Blauwe Agenda, zodat de Heuvelrug weer als vitale blauwe motor gaat werken. We onderzoeken en delen watersysteemkennis en stimuleren bewustwording van het belang van schoon en voldoende zoetwater. Eén van de pilotprojecten is de laagte van Pijnenburg. Hierbij onderzoeken we of we water beter kunnen benutten in natuurgebieden en omliggende landgoederen, en ontwikkelen we een waterprogramma.

Met Waterbedrijf Vitens onderzoeken we de mogelijkheden voor een flexibel waterwinconcept bij de bestaande winningslocaties van Amersfoort, Baarn en Soest. Daarnaast is het vergroten van de wateronttrekking Eemdijk onderwerp van gesprek.

 

3. Poldergebied Eemland en Arkemheen

Langs de kust van de voormalige Zuiderzee ligt een veenweidegebied waar opgaven liggen op het gebied van beperking van stikstof- en CO2 -uitstoot en bodemdaling en ontwikkeling natuurinclusieve kringlooplandbouw. Samen met landbouworganisaties, provincies en terreinbeheerders gaan we op zoek naar een integrale realisering van kringlooplandschappen op een vitale bodem. De te nemen peilbesluiten Arkemheen en Eemland hangen hiermee nauw samen. We onderzoeken met de gebiedspartijen wat het meest passende peil is bij de ontwikkelingen in het gebied.

De Eem is in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het landschap. Langs de Eem en randmeerkust streven we naar een goede zonering van landbouw en natuur en de ontwikkeling van een groen en recreatief lint met veilige dijken en dynamisch buitenwater.

Terug naar boven