Sleutelgebieden Gelderse Vallei

1. Bovenloop van de Barneveldse Beek en Lunterse Beek

Natuurinclusieve landbouw en de ontwikkeling van een klimaatmantel in de bovenloop van de Barneveldse Beek en Lunterse Beek met infiltratie op de flank van de Veluwe bij Kootwijk.

Op de hoge zandgronden en bronlandschappen op de flanken, nabij Kootwijk, werken we met de partners aan herstel van het natuurlijke grondwatersysteem en de (diepe) kwelstromen, die als een vitale blauwe motor de beken voeden. Deze opgave is direct gekoppeld aan de opgave in de bovenloop van de Barneveldse Beek en Lunterse Beek, waar we water willen vasthouden waar het kan. In het bovenstroomse deel zoeken we met partners naar een betere balans tussen water, natuur en kringlooplandbouw op een levende bodem. De Esvelderbeek, Barneveldse Beek en Lunterse Beek kennen onder andere een Kader Richtlijn Water (KRW)-opgave.

2. Klimaatkanaal Valleikanaal

Ontwikkeling van het Valleikanaal tot een klimaatkanaal, in samenhang met de Grebbelinie, Binnenveld-west en de landgoederen op de flanken van de Heuvelrug.

Het Valleikanaal is een sterke, landschappelijke drager van de Gelderse Vallei. We ontwikkelen het kanaal tot een regionale waterbuffer (klimaatkanaal) in een brede zone, gekoppeld aan de cultuurhistorische en recreatieve ontwikkeling van de Grebbelinie. Hierbij betrekken we ook de aanwezige landgoederen, waterbergingsgebieden en natuurontwikkeling van Binnenveld-West met onder andere de Blauwe Hel.

3. Verstedelijkingsopgave Regio Foodvalley

Gebiedsontwikkeling met waterinclusieve, stedelijke groei in combinatie met de ontwikkeling Duurzame Regio Zuid.

De Gelderse Vallei en Regio Foodvalley kent de komende jaren veel ruimtelijke veranderingen. Naast de Eemvallei krijgt ook het zuidelijk gelegen deel van de Gelderse Vallei te maken met stedelijke druk van woningbouw, werkgelegenheid, energie, recreatie en natuur. Waar al deze ruimtevragers een plek krijgen, is nog niet precies duidelijk. In lijn met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt vooral gezocht naar stedelijke verdichting en ontwikkeling rond mobiliteitsknooppunten. Per regio wordt de ruimtelijke ‘schaalsprong’, de forse groei van verstedelijking, de komende jaren uitgewerkt. Een aanzienlijk deel (40.000) van de nieuw benodigde woningen in de provincie Utrecht zal in de Gelderse Vallei worden gezocht. Ook de Gelderse woningopgave in de omgeving van Ede, Wageningen en Arnhem is aanzienlijk. Voor de hand liggende gebieden voor stedelijke ontwikkeling zijn de regio Amersoort, Barneveld en de zone Veenendaal-Ede en dan met name rond mobiliteitsknooppunten. Bij de ontwikkeling van stad en land is het streven naar een gezonde, aantrekkelijke leefomgeving, die groen en waterinclusief is. Daarbij zijn de natuurlijke verschillen van hoog-droog en laag-nat vanzelfsprekende aanleidingen om in gebieden juist wel of juist niet stedelijk te ontwikkelen. Met de partners kijken we naar integrale, stedelijke knooppuntontwikkeling A12 en spoorlijn Utrecht/Arnhem (De Klomp en omgeving).

In de zuiveringsregio Ede zijn de komende jaren vervangingsinvesteringen in de slibvergisting en slibverwerking noodzakelijk. De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ede transformeren we hiermee naar een hub voor grondstoffen- en energieproductie.

Terug naar boven