Samenwerken aan water: uitnodigen en uitgenodigd worden

De Blauwe Omgevingsvisie is een uitnodiging tot een dialoog met alle maatschappelijke partners over het belang van water in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving.

 

Hoe willen wij werken?

De Waterwet wordt ondergebracht in de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geeft aan waar wij als waterschap minimaal aan moeten werken. Maar de wet biedt vooral ook ruimte om te verkennen en te experimenteren waar wij maximaal aan willen en kunnen werken. Daar is onze Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) voor bedoeld: samen aan water werken met onze maatschappelijke partners. De wet spreekt in dit verband van co-actorschap. Afhankelijk van de opgaven, onze rol en verantwoordelijkheden hebben wij juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten en communicatie tot onze beschikking, die tezamen een gereedschapskist vormen. De BOVI is vooral een ruimtelijk instrument.

Zelfbindend nu en in de toekomst

Wij zijn niet verplicht een omgevingsvisie te maken, maar wij vinden het belangrijk om een stip aan de horizon te zetten voor ons werkgebied en daarbij aan te sluiten bij en input te geven aan de omgevingsvisies van onze partners. De BOVI is geen blauwdruk, maar zelfbindend en richtinggevend voor co-creatieve planprocessen waarin duurzaam water een ruimtelijk sturend principe is. Sturen in ruimte en in tijd geeft aan dat het niet alleen gaat om het waar maar ook over het wanneer. Dit betekent denken over water in de toekomst. Daarom is de BOVI2050 ons kompas voor de lange termijn. Het geeft op hoofdlijn richting aan de visie, die wij met onze maatschappelijk partners hebben geformuleerd. Daarbij is het van belang dat de visiekaart en de waterwaarden doorwerken in de doelen van ons nieuwe waterprogramma en in de voorschriften van onze nieuwe waterschapsverordening. Dat is de afspraak die wij met onszelf maken.

Uitnodigend: de Visiekaart als visitekaart

Het is de bedoeling dat wij onszelf met de BOVI letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. Immers, water is een belangrijke drager van duurzame, ruimtelijke ontwikkeling van de leefomgeving. Het rijk, provincies en gemeenten maken omgevingsvisies. Sommigen zijn al klaar, anderen staan aan het begin. Wij nodigen onze collega- overheden uit om in omgevingsvisies, omgevingswaarden, omgevingsplannen, regionale en lokale waterprogramma’s en omgevingsverordeningen een herkenbare bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke waterbelangen. Ook nodigen wij nadrukkelijk private partners uit om in hun initiatieven aan te geven hoe zij bijdragen aan onze BOVI.

Uitgenodigd worden

Wij willen heel graag als gelijkwaardige partner aan tafel worden uitgenodigd door onze maatschappelijke partners. Ook dat is een doel van deze BOVI. Door vroegtijdig met elkaar de dialoog aan te gaan, kunnen wij kansrijke combinaties maken tussen verschillende belangen en oplossingsrichtingen. Ook kunnen wij in de geest van de Omgevingswet afspraken maken over de uitvoering van deze combinaties en de inzet van elkaars instrumentarium. Zo levert de BOVI bijvoorbeeld een bijdrage aan de regionale gebiedsuitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Levend document

De BOVI2050 is een levend document. Het is eigenlijk nooit af. Bovendien wordt er de komende jaren steeds meer duidelijk omtrent de invoering van de Omgevingswet. Niet alleen voor ons maar ook voor al onze maatschappelijk partners. Daarom wordt, wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen, onze Blauwe Omgevingsvisie geactualiseerd. Maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook nieuwe kennis en inzichten die wij hebben opgedaan vormen hiervoor de basis.

Terug naar boven