Verhalen

Als we met de drie waterprincipes naar de om­geving van Vallei en Veluwe kijken, zien we dat dit één systeem is waarin oplossingsrichtingen juist in beeld komen door de uitdagingen in samenhang te bekijken. Daarom onderscheiden we binnen het geheel zeven samenhangende verhaallijnen. Hiermee geven we een wenkend perspectief voor de uitdagingen van de toekomst.

Wil je weten wat de verhoudingen van de verhalen zijn? Scroll naar beneden.

1. Vitale blauwe motor

Diep onder de grond in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe liggen al duizenden jaren de grootste zoetwatervoorraden van Nederland. Met deze ‘blauwe motor’ moeten we zorgvuldig omgaan, door waterstromen als regenwater en gezuiverd rioolwater slim in te zetten.

Lees dit verhaal

2. Dynamische bronlandschappen op de flank

De gebieden op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe krijgen als gevolg van klimaatverandering te maken met veel sterkere fluctuaties van het grondwater waardoor deze natter worden.

Lees dit verhaal

3. Robuust en natuurlijk oppervlaktewatersysteem van bron tot monding

Het oppervlaktewatersysteem van de toekomst is gebaseerd op het vasthouden, bergen en accepteren van water, en tegelijkertijd op het schoonhouden, scheiden en zuiveren van water in ons gebied. Samen met het diepe grondwatersysteem verbinden de beken en watergangen gebieden met watertekort en wateroverschot in ruimte en tijd.

Lees dit verhaal

4. Kringlooplandschappen op levende bodems

Een levende bodem, rijk aan organismen,  is cruciaal voor omgevingskwaliteit en een hoge biodiversiteit. We streven naar kringlooplandschappen waarin we duurzaam omgaan met de bodem en niet afhankelijk zijn van de aanvoer van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Lees dit verhaal

5. Waterinclusieve bebouwde omgeving

Stedelijke in- en uitbreiding ten behoeve van de groeiende bevolking moet worden gekoppeld aan klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Dit biedt enorme kansen om de stad aantrekkelijker te maken. Overal waar wordt gebouwd, wordt rekening gehouden met het aspect water (waterinclusief bouwen) en wordt de buffercapaciteit van de bodem verbeterd: de stad als spons.

Lees dit verhaal

6. Lokale waterfabrieken en grondstoffen- en energiehubs

Kleinschalige waterfabrieken op wijk en dorpsniveau, schoon water uit de waterketen terugwinnen en weer leveren aan lokale watergebruikers of het watersysteem. Dat is het streven van Waterschap Vallei en Veluwe voor de nabije toekomst.

Lees dit verhaal

7. Veilige dijken en dynamisch buitenwater

Dijken beschermen ons tegen overstromingen en zijn ook belangrijke landschappelijke elementen met verschillende functies en waarden. Hetzelfde geldt voor het aanliggende gebied binnendijks en buitendijks.

Lees dit verhaal

Terug naar boven