Waardevolle leefomgeving

We leven in een interessante en spannende tijd van grote maatschappelijke veranderingen. Denk aan energietransitie, de ontwikkeling van de circulaire economie en klimaatverandering. Deze thema’s hebben allen invloed op de kwaliteit en waarde van onze leefomgeving. Ze vragen extra ruimte in de fysieke leefomgeving én de vraagstukken rond deze thema’s moeten in samenhang worden aangepakt en opgelost. Dit vraagt om een samenwerkende houding waarbij het maatschappelijk belang voorop staat. Wij willen dat de kwaliteit en waarde van de leefomgeving in 2050 minstens zo goed is als die van nu, anno 2019.

 

Veerkracht verdwijnt uit het (water)systeem

De thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatverandering, aangevuld met de grote woningbouw- en mobiliteitsopgave, leiden ertoe dat de veerkracht van het watersysteem eindig is. Genoemde thema’s vragen om veel ruimte en zijn in concurrentie met elkaar en met de functie water. Dit vraagt om fundamentele keuzes in de ruimtelijke ontwikkeling, om meervoudigheid van functies en om circulariteit in onze omgang met grondstoffen. Zo zullen we bij stedelijke in- en uitbreidingen niet alleen het woningaanbod moeten vergroten, maar tegelijkertijd dit woningaanbod klimaatadaptief, energieneutraal en waterinclusief te ontwikkelen, dit wordt ook wel multischalig en functioneel ontwikkelen genoemd.

Grenzen opzoeken

Door klimaatveranderingen worden tijden van droogte en wateroverlast  extremer. De droogteperiodes duren langer en zijn nog droger,  terwijl de piekbuien meer water bevatten. We moeten deze periodes in de tijd met elkaar verbinden. Dit betekent dat we het water dat valt, moeten vasthouden, zoveel mogelijk in de grond infiltreren en gedoseerd weer loslaten. We zoeken de grenzen van het bekenstelsel op en zullen deze op sommige plekken, in overleg met de omgeving, mogelijk overschrijden om dit voor elkaar te krijgen.

Energie duurzaam opwekken

Om de gevolgen van de klimaatverandering niet nog groter te maken, leveren we een op een duurzame wijze een bijdrage aan de energietransitie. We gaan op de plekken waar we kunnen de samenwerking aan met lokale initiatieven om warmtenetten van energie te voorzien. Energie uit oppervlaktewater of uit rioolwater kunnen daaraan bijdragen, maar  ook de energie uit onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Sluiten van kringlopen

Al in de schoolbanken leren we over de cyclus van water en het belang daarvan. Om de maatschappij te verduurzamen en de leefomgeving te verbeteren gaan we deze cyclus in ere herstellen. We gaan het water maximaal schoonhouden, bijvoorbeeld door geen regenwater meer toe te laten in het riool. Dit water is dan direct beschikbaar in het gebied waar het valt. Tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat rioolwater minder wordt verdund, zodat we daar betergrondstoffen uit kunnen terugwinnen. Deze grondstoffen worden  weer gebruikt om nieuwe producten zoals mestproducten, bioplastics, etc. van te maken. Op die manier dragen we bij aan de circulaire economie. Het (verdergaand) gezuiverde rioolwater brengen we vervolgens ook weer terug in het watersysteem.

Overige thema’s

Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatverandering is van alle tijden. De effecten ervan, zoals wateroverlast, hittestress en droogte, zijn nu echter veel zorgelijker. Sinds 1900 is de temperatuur in ons gebied al met bijna 2⁰C gestegen en is de hoeveelheid neerslag met 25 procent toegenomen.

Meer over dit thema
Circulaire economie

Circulaire economie

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent een omwenteling in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, samenwerkingen en onze leefomgeving.

Meer over dit thema
Energietransitie

Energietransitie

De energietransitie is een enorme uitdaging, maar de verduurzaming van energieproductie en -gebruik biedt ook ruimte voor samenwerkingsverbanden en creatieve oplossingen.

Meer over dit thema
Terug naar boven