Waarom een BOVI2050?

Deze 3D Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) is onze langetermijnvisie tot 2050. De BOVI is onze input voor omgevingsvisies en -plannen in het kader van de Omgevingswet. Het vormt tevens een uitnodiging voor dialoog aan onze maatschappelijke partners en is de basis voor het nieuwe waterbeheerprogramma.

 

BOVI als langetermijnvisie

Wij maken een langetermijnvisie voorafgaand aan het waterbeheerprogramma. Deze 3D Blauwe Omgevingsvisie is onze langetermijnvisie ‘nieuwe stijl’ met 2050 als horizon.

Met de BOVI zet het waterschap koers naar een duurzame en waterinclusieve leefomgeving, op een manier die aansluit bij de Omgevingswet. In de BOVI staat het nieuwe waterdenken centraal.

 

BOVI als input voor omgevingsvisies en -plannen

Gemeenten en provincies zijn  in het kader van de Omgevingswet verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Een waterschap is dat niet. Wel participeren wij bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen van gemeenten en provincies. Deze BOVI is daarvoor onze input.

 

BOVI als uitnodiging tot dialoog

In deze BOVI brengen we de mogelijkheden en kansen van water in beeld, van de bovengrond tot de diepe ondergrond. Zo benaderen we ons werkgebied 3-dimensionaal. Het waterschap verbindt water ook met de grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, circulaire economie, energie en leefomgeving. Samen met onze partners willen we komen tot een integrale, gebiedsspecifieke uitwerking van kansen en mogelijkheden. De Bovi is dan ook bedoeld als uitnodiging tot een dialoog met alle maatschappelijke partners.

 

BOVI, niet verplicht, wel zelfbindend

Ook al zijn we niet verplicht een omgevingsvisie te maken, wij vinden het  wel belangrijk om een stip op de horizon te zetten voor ons werkgebied en daarbij aan te sluiten bij en input te geven voor de omgevingsvisies van onze partners. De BOVI is geen blauwdruk, maar wel zelfbindend en richtinggevend voor co-creatieve planprocessen waarin duurzaam water een ruimtelijk, sturend principe is. Daarbij willen wij uitgenodigd worden door onze maatschappelijke partners én nodigen wij hen uit om in omgevingsvisies, omgevingswaarden, omgevingsplannen, regionale en lokale waterprogramma’s en omgevingsverordeningen een herkenbare bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke waterbelangen. Het ‘nieuwe waterdenken’ en de BOVI vormen de basis voor het nieuwe waterbeheerprogramma. Het is van belang dat de visiekaart en waterprincipes doorwerken in de doelen van ons nieuwe waterbeheerprogramma en in de voorschriften van onze nieuwe waterschapsverordening. Deze BOVI vormt hiervoor dan ook onze basis.

 

Uitdagingen en kansen

 

Tijd voor het nieuwe waterdenken

Het is tijd voor een nieuwe manier van denken over waterbeheer, dat uitgaat van een integrale, duurzame benadering van het watersysteem. Waterschap Vallei en Veluwe staat voor behoud en verbetering van duurzame omgevingswaarde(n). We vinden daarom dat we de grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, circulaire economie, energie en de leefomgeving moeten oppakken en bijdragen aan oplossingsrichtingen. Door ze samen met onze partners te doordenken, komen we tot waardevolle en gebiedsspecifieke oplossingsrichtingen en kunnen we wellicht zelfs voorkomen dat problemen ontstaan. Daarbij behouden we het goede en kijken met een positieve blik naar 2050. Wat ons betreft is de leefomgeving in 2050 veiliger, gezonder, mooier, natuurlijker, productiever en ‘circulairder’. Kortom: waardevoller. Voor dit aantrekkelijke en ambitieuze beeld zetten wij ons volledig in.

Terug naar boven