Vitale blauwe motor

Diep onder de grond in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe liggen al duizenden jaren de grootste zoetwatervoorraden van Nederland. Met deze ‘blauwe motor’ moeten we zorgvuldig omgaan, door waterstromen als regenwater en gezuiverd rioolwater slim in te zetten. Om te zorgen dat er genoeg water is in droge tijden streven we naar maximale infiltratie van regenwater op de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Aanvullen van het blauwe hart

Beschermen diepe ondergrond tegen onomkeerbare effecten

Infiltratielandschappen door bodemverbetering

Lokale zelfsturing om water in haarvaten vast te houden

Drinkwaterwinning niet ten koste van kwetsbare functies

Door regenwater en gezuiverd rioolwater te benutten als bron, is het mogelijk die blauwe motor, het oude (diepe) grondwater, alleen in te zetten voor hoogwaardig gebruik, zoals drinkwater. Om ook in droge tijden voldoende water te kunnen garanderen, willen we zorgen voor maximale infiltratie op de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het bij elkaar brengen van de onder-, en bovengrond vormt één uitgangspunt van de 3D Blauwe Omgevingsvisie, omdat we beseffen dat het water in de diepe ondergrond het ‘blauwe hart’ van Nederland is. Het water in de diepe ondergrond en het grondwater van de stuwwallen zijn onderdeel van de strategische grondwaterreserves. Zij zijn de buffer die extreme droogte kunnen opvangen. Met het blauwe hart moet dus zuinig worden omgesprongen. We willen daarom verspilling minimaliseren, extra infiltreren en zuinig zijn op de ondergrond. Deze oplossingsrichtingen leveren een bijdrage aan een vitale blauwe motor, nu en straks!

Verspilling minimaliseren

Verspilling en ongewenst gebruik van grondwater moet worden geminimaliseerd: bewust omgaan met ons grondwater betekent het maken van zorgvuldige afwegingen voor het gebruik van water in de ondergrond (voor bijvoorbeeld warmtesystemen), andere vormen van landbouw en de winning van schoon oppervlaktewater (voor bijvoorbeeld de drinkwaterindustrie).  Ook in stedelijk gebied kunnen we door effectief gebruik van gronden hieraan bijdragen.

Extra infiltreren

Om te zorgen dat de grondwaterreserves behouden blijven, investeren we in het ontwikkelen van infiltratielandschappen (voor regenwater).

Zuinig op ondergrond

Gebruik maken van geothermie (aardwarmte) in onze ondergrond zouden we voorlopig niet moeten willen. Dit omdat eerst duidelijk moet worden welke gevolgen het doorboren van afsluitende grondlagen heeft voor mogelijke vervuiling van het ‘blauwe hart’. Tot die tijd zouden we de ‘wijste’ moeten zijn en onthouden we ons van geothermie. De invloed van vervuiling vanuit de bovengrond moet met grote urgentie worden geminimaliseerd. Streven naar kringlooplandschappen kan hier aan bijdragen, doordat efficiënter met nutriënten wordt omgegaan en er zo minder uitspoeling is naar grond- en oppervlaktewater.


Terug naar boven