Energietransitie

De energietransitie is  een enorme uitdaging, maar de verduurzaming van energieproductie en -gebruik biedt ook ruimte voor samenwerkingsverbanden en creatieve oplossingen.

 

Verduurzamen energiegebruik

Klimaatverandering is een belangrijke aanleiding voor de energietransitie van fossiele bronnen naar duurzame, schone bronnen. CO2-reductie staat centraal. Om de nationale klimaatambities te halen, moet Nederland de transitie versnellen. Nu nog wordt slechts 7,2 procent van ons  nationale energiegebruik duurzaam opgewekt. Duurzaam energiegebruik is noodzakelijk voor een CO2-arme samenleving in 2050. Een combinatie van besparen, slimme ‘verdichting en stapeling’ bij nieuwbouw en opwekken van hernieuwbare energie is hiervoor nodig. Dit verdient niet alleen aandacht in de op te stellen regionale energiestrategieën (RES’en), maar ook in omgevingsvisies.

Energieneutraal

Waterschap Vallei en Veluwe wil graag bijdragen aan verduurzaming van de energieproductie- en gebruik in het eigen werkgebied. We willen in 2025 energieneutraal zijn, maar naar verwachting zijn we dit al in 2019 en zien we kansen om meer te doen. We dagen onze partners uit samen met ons na te denken over de manier waarop we elkaar in de energieketen kunnen helpen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om voor de warmtevoorziening in bepaalde dorpen of stadsdelen over te stappen op warmte uit riool- of openwater?

Duurzaam opwekken

Bij verduurzaming van energie is een goede koppeling van vraag en aanbod essentieel. Dit vraagt om samenwerking tussen waterschap, gemeenten, inwoners, bedrijven en netbeheerders. En omdat het duurzaam opwekken van energie ook ruimte vraagt, moeten we samen bekijken op welke manier dit zo goed mogelijk kan worden ingepast. Waterschap Vallei en Veluwe plaatst onder meer zonnepanelen op eigen gebouwen en terreinen en geeft anderen de mogelijkheid op arealen ook iets te doen. We staan open voor (nieuwe) samenwerkingen, die leiden tot creatieve oplossingen in de energieketen.

Energiefabrieken

Waterschap Vallei en Veluwe wil rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) inzetten als hubs voor waterstof, grondstoffen en duurzame energie. Er wordt op diverse plaatsen al energie gewonnen uit rioolwater, maar er is meer mogelijk. Ook het winnen van energie uit oppervlaktewater verdient serieuze aandacht om verder te ontwikkelen. Met warmte uit de diepe bodem (geothermie) zijn we vooralsnog voorzichtig, aangezien onvoldoende duidelijk is of boringen kunnen leiden tot grondwatervervuiling. Maar energie is een actueel onderwerp waar de ontwikkelingen snel gaan en mogelijk worden ook nieuwe energiebronnen zoals waterstof praktisch inzetbaar.

Overige thema’s

Waardevolle leefomgeving

Waardevolle leefomgeving

We leven in een interessante en spannende tijd van grote maatschappelijke veranderingen. Denk aan energietransitie, de ontwikkeling van de circulaire economie en klimaatverandering.

Meer over dit thema
Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatverandering is van alle tijden. De effecten ervan, zoals wateroverlast, hittestress en droogte, zijn nu echter veel zorgelijker. Sinds 1900 is de temperatuur in ons gebied al met bijna 2⁰C gestegen en is de hoeveelheid neerslag met 25 procent toegenomen.

Meer over dit thema
Circulaire economie

Circulaire economie

Waterschap Vallei en Veluwe wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat betekent een omwenteling in de manier waarop we omgaan met grondstoffen, samenwerkingen en onze leefomgeving.

Meer over dit thema
Terug naar boven