Noord-Veluwe

Het deelgebied van Noord-Veluwe is de noordflank van de Veluwe tot aan de randmeren en bevat een reeks kleine stroomgebieden, die vrij afwateren op het randmeer.

 

Visiekaart

De visiekaart is een illustratie van een mogelijke koers voor het gebied. De koers bestaat uit integrale oplossingsrichtingen, die ter inspiratie op kaart zijn gezet.

Aspecten van het gebied Noord-Veluwe

Beter benutten schone Veluwse kwel in Flevoland: drinkwater en/of terug sturen als schone bron voor de Randmeren.

Lees ook deze verhalen:

Rwzi Harderwijk behouden en uitbouwen als fabriek van energie en stoffen.

Lees ook deze verhalen:

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) als duurzame warmtevoorziening voor Harderwijk.

Lees ook deze verhalen:

Verfijnde peilopzet afgestemd op bodemkundige verschillen in veenweidegebied bij Oldebroek.

Lees ook deze verhalen:

Klimaatmantels rond stedelijke kernen op de flank: buffering stedelijk hemelwater én grondwater.

Lees ook deze verhalen:

Gebiedsproces maximaal vasthouden, schoon houden en infiltreren regenwater rond de Hierdense beek.

Lees ook deze verhalen:

Natuurlijke randmeerkust; Randmeerdijken als veilig, beleefbaar en ecologisch waardevolle linten.

Lees ook deze verhalen:

Koesteren en veilig stellen hoge waterkwaliteit voor recreatie en natuur Randmeren. Verversing in droge tijden door optimalisatie en toevoegen van nieuwe bronnen.

Lees ook deze verhalen:

Verbreding en verduurzaming landbouw randmeerzone in relatie tot recreatieve kwaliteit en energieproductie (herstel houtwallen in combinatie met biomassa).

Lees ook deze verhalen:

Waterinclusief maken van bestaand stedelijk gebied. Concrete voorbeelden: - Wezep centrum als pilotgebied voor waterinclusieve herstructurering bestaand stedelijk gebied - Waterbuffering in stedelijk gebied Harderwijk langs infralijnen (spoorweg en snelweg) - Oude Kazerne Harderwijk. Spanning tussen herontwikkeling en waterberging.

Lees ook deze verhalen:

Robuuste groene inrichting groene zone Veluwe – Randmeren tussen Ermelo en Putten.

Lees ook deze verhalen:

Levend houden blauwe hart; behoud en versterken van de grondwateraanvulling.

Lees ook deze verhalen:

Riviersysteemmaatregelen in de IJssel in combinatie met duurzame bevaarbaarheid en water vasthouden.

Lees ook deze verhalen:

Toevoegen organische stof aan landbouwgrond vanuit bijvoorbeeld beekbeheer ten behoeve van sponswerking en CO2 vastleggen.

Lees ook deze verhalen:

Vasthouden en infiltreren water in flanklandbouwgebieden noordzijde flanken van de Veluwe.

Lees ook deze verhalen:

Doorsnede van het gebied

De integrale oplossingsrichtingen en kansen zijn weergegeven in een doorsnede van het gebied.

Doorsnede van het gebied

 

Kwaliteiten en kansen

Het landschap van de Noord-Veluwe kent een sterk hoogteverschil, van de stuwwal via het van oudsher kleinschalig singellandschap op de overgang, naar de open landbouwpolders langs de voormalige Zuiderzee. De Veluwe is grotendeels bosrijk natuurlandschap waar neerslag kan infiltreren. De Hierdense Beek verzamelt het regenwater en voert dit relatief snel af naar de randmeren. Andere waterlopen in de flank en de lage gronden worden gevoed door kwelwater dat hier uittreedt. Na de aanleg van Flevoland is dit gebied droger geworden doordat een groot deel van het kwelwater onder de randmeren door naar de Flevopolder stroomt.

Steden aan het water

Elburg en Harderwijk zijn markante steden aan het water. De andere kernen liggen in de Veluwerand, op de overgang van hoge naar lage gronden. Al deze kernen kennen een eigen, binnenstedelijke wateropgave. Door hier de waterprincipes (maximaal schoon houden en water als ordenend principe) toe te passen, kunnen we deze kernen robuuster maken, zodat ze beter bestand zijn tegen temperatuurstijging, hevige piekbuien en lange perioden van droogte. De waterkwaliteit van de randmeren is na jarenlange inspanning goed op orde. De opgave voor de toekomst is om dit in dit gebied, dat van grote waarde is voor  natuur en recreatie, zo te houden. Door de klimaatverandering is  dit een grote uitdaging. In de veengebieden van de Noord-Veluwe vindt nog bodemdaling plaats door oxidatie van veen. Hier ligt, als gevolg daarvan, een opgave voor het beperken van de CO2-uitstoot en bodemdaling van het veengebied.

Trends en ontwikkelingen

In de achterliggende vlekkenkaart met trends en ontwikkelingen is een beeld gemaakt van ontwikkelingen die we op ons af zien komen in de toekomst. De visiekaart van de BOVI met kansrijke oplossingsrichtingen is hier een antwoord op.

Informatie op de kaart

De onderstaande kaart bevat digitale kaartinformatie (GIS) die afkomstig is van openbare kaartlagen van het waterschap, provincies Gelderland en Utrecht en uit landelijke databases. Het is informatie over de boven- en ondergrond, zoals functies in het gebied en topografie.

Terug naar boven